(PO) X-BOUW, s.r.o., IČO 50995707

Mierová 1101/74, 06401 Stará Ľubovňa

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
02.11.2020
Zverejnený v OV č.:
211/2020
Dlžník/Úpadca:
X-BOUW, s.r.o. IČO 50995707, , Mierová 1101/74, 06401 Stará Ľubovňa,
Správca:
Ing. Imrich Krupička , Mlynská 27, 04001 Košice,
Spisová značka súdu:
2K/16/2019
Spisová značka správcu:
2K/16/2019 S1178
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

Verejná obchodná súťaž – tretie kolo

V súlade so záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa: UniCredit Leasing Slovakia, a.s., so sídlom Šancová 1/A, 814 99  Bratislava, IČO: 35 730 978, zo dňa 21. júla 2020 v konkurznom konaní vo veci úpadcu:  X-BOUW, s.r.o., so sídlom Mierová 1101/74, Stará Ľubovňa 064 01, IČO: 50 995 707 (ďalej iba ako „úpadca“), ktoré je vedené na Okresnom súde Prešov pod sp. zn.: 2K/16/2019 týmto vyzývam záujemcov na predkladanie ponúk na speňaženie majetku podliehajúceho konkurzu formou verejnej obchodnej súťaže podľa ust. § 92 ods. 1 písm. a) ZKR nasledovne:

 1. Speňažovaný majetok
 1. Predmetom speňaženia v tejto verejnej obchodnej súťaži je majetok oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: UniCredit Leasing Slovakia, a.s., so sídlom Šancová 1/A, 814 99  Bratislava, IČO: 35 730 978 (ďalej iba ako „zabezpečený veriteľ), a to súpisové zložky č. 2 a č. 3, t.j. motorové vozidlá vo vlastníctve úpadcu nasledovne:

 

Súpisová zložka majetku č. 2

Druh súpisovej zložky: Hnuteľná vec

Popis súpisovej zložky: Renault Mégane Energy dCi 110 Intens EDC, číslo karosérie / VIN / VF 1RFB00658763598, rok výroby: 2017, EČV: SL274BR

Stav opotrebovanosti: Používané, pojazdné

Súpisová hodnota : 11.900,00 EUR

Názov a označenie zabezpečeného veriteľa: UniCredit Leasing Slovakia, a.s., Šancová 1/A, 814 99 Bratislava, IČO: 35 730 978

Opis zabezpečovacieho práva: Zmluva o zabezpečovacom prevode práva vlastníckeho práva zo dňa 05.01.2018

Poradie zabezpečovacieho práva: prvé

Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 297

 

 

Súpisová zložka majetku č. 3

Druh súpisovej zložky: Hnuteľná vec

Popis súpisovej zložky: Renault Trafic Passenger Energy 1.6 dCi 145 L2H1 Cool, číslo karosérie / VIN / VF1JL000160073462, rok výroby: 2018, EČV: SL429BS

Stav opotrebovanosti: Používané, pojazdné

Súpisová hodnota : 20.000,00 EUR

Názov a označenie zabezpečeného veriteľa: UniCredit Leasing Slovakia, a.s., Šancová 1/A, 814 99 Bratislava, IČO: 35 730 978

Opis zabezpečovacieho práva: Zmluva o zabezpečovacom prevode práva vlastníckeho práva zo dňa 29.03.2018

Poradie zabezpečovacieho práva: prvé

Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 298

 

 1. Súpis majetku oddelenej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 45/2020 zo dňa 05. marca 2020 pod podaním č. K020955.
 1. Speňaženie súpisových zložiek č. 2 a č. 3 majetku oddelenej podstaty sa uskutoční na základe kúpnej zmluvy.  Majetok oddelenej podstaty je možné speňažovať samostatne každú súpisovú zložku za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu. Ak však niektorý zo záujemcov prejaví záujem o všetky súpisové zložky a zároveň ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za všetky súpisové zložky spoločne, bude možné tieto speňažiť aj jedným právnym úkonom.

 

 1.  Podmienky verejnej obchodnej súťaže
 1. Lehota na predkladanie ponúk záujemcov v tomto ponukovom kole je 15 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia správcu o verejnej obchodnej súťaži v Obchodnom vestníku.
 1. Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená v stanovenej lehote 15 dní v jednej neporušenej obálke v úradných hodinách kancelárie správcu do sídla kancelárie správcu poštou alebo osobne s výrazným označením „Konkurz 2K/16/2019 – Ponuka – Neotvárať!“ Na ponuky doručené po stanovenej lehote sa neprihliada.
 1. Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu, výpis z obchodného alebo živnostenského registra, resp. kópiu dokladu totožnosti v prípade záujemcu fyzickej osoby nepodnikateľa. V prípade záujemcu fyzickej osoby musí byť v ponuke výslovne uvedené, že tento záujemca dáva súhlas na spracovanie osobných údajov na účely tejto verejnej obchodnej súťaže.
 1. Záväzná ponuka musí obsahovať presné a nezameniteľné označenie každej súpisovej zložky majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa, ktorú chce záujemca v tejto verejnej obchodnej súťaži nadobudnúť.
 1. V tomto ponukovom kole nesmie byť ponúkaná kúpna cena nižšia ako 50 % súpisovej hodnoty každej súpisovej zložky majetku oddelenej podstaty.
 1. Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať výšku ponúkanej kúpnej cenu za každú súpisovú zložku, doklad o uhradení zábezpeky vo výške 30 % z ponúkanej kúpnej ceny za každú súpisovú zložku, a to na bankový účet IBAN: SK48 1100 0000 0029 4104 3132 vedený v Tatra banke, a.s.
 1. Každý záujemca môže predložiť iba jednu záväznú ponuku a to samostatne za jednu súpisovú zložku, alebo aj spoločne za viaceré resp. všetky súpisové zložky majetku oddelenej podstaty, inak sa všetky jeho ponuky odmietnu. Záväznú ponuku možno meniť, dopĺňať alebo vziať späť len do uplynutia lehoty na predkladanie záväzných ponúk v tomto kole.
 1. Rozhodujúcim kritériom pre posúdenie výhodnosti ponuky záujemcu je výška ponúkanej kúpnej ceny, t.j. ako najvýhodnejšia ponuka bude vyhodnotená ponuka s najvyššou ponúkanou kúpnou cenou.
 1. Otváranie obálok sa uskutoční v sídle kancelárie správcu v lehote do 3 dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk záujemcov, o čom sa vyhotoví úradný záznam.
 1. Jeden rovnopis úradného záznamu o vyhodnotení ponúk záujemcov správca predloží zabezpečenému veriteľovi na ďalšie vyhodnotenie, a to v lehote do 7 dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk záujemcov s výzvou na vyjadrenie sa k predloženým ponukám v lehote do 15 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk záujemcov.
 1. Na základe výsledkov vyhodnotenia ponúk záujemcov v tomto kole verejnej obchodnej súťaže zabezpečený veriteľ uloží správcovi záväzný pokyn na uzavretie kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom za súčasného splnenia všetkých podmienok verejnej obchodnej súťaže.
 1. V prípade, ak úspešný záujemca odmietne v lehote stanovenej správcom doplatiť zvyšok ponúkanej kúpnej ceny resp. uzavrieť kúpnu zmluvu v lehote stanovenej správcom, zábezpeka úspešného záujemcu v takomto prípade prepadá v prospech oddelenej podstaty ako zmluvná pokuta a nevracia sa.
 1. Nadobudnutie vlastníctva: ak uhradil úspešný záujemca celú kúpnu cenu v stanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu verejnej obchodnej súťaže uzavretím kúpnej zmluvy a odovzdaním predmetu ponukového konania. Speňažený majetok úpadcu nadobudne úspešný záujemca bez tiarch a bez zabezpečovacích práv v súlade s ust. § 93 ods. 2 ZKR.
 1. Podmienky odovzdania predmetu ponukového konania: správca uzavrie s úspešným záujemcom po úhrade celej ponúkanej kúpnej ceny kúpnu zmluvu a spíše s ním záznam o odovzdaní predmetu ponukového konania. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu ponukového konania nesie úspešný záujemca.
 1. Záväzná ponuka musí obsahovať spôsob vrátenia zaplatenej zálohy na kúpnu cenu v prípade, ak bude záujemca v ponukovom konaní neúspešný, vrátane uvedenia bankového účtu záujemcu.

 

 1. Upozornenie pre záujemcov
 1. Speňažované súpisové zložky majetku oddelenej podstaty, ktoré sú predmetom verejnej obchodnej súťaže sa speňažujú v stave v akom stoja a ležia, pričom správca konkurznej podstaty neručí úspešnému záujemcovi za bezchybnosť ich technického stavu.
 1. Úspešný záujemca svojim podpisom na kúpnej zmluve, že bol zo strany správcu na tieto skutočnosti upozornený a výslovne sa vzdáva akýchkoľvek nárokov z prípadných technických vád motorových vozidiel.
 1. Úspešný záujemca nie je z tohto dôvodu oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť ani požadovať náhradu akejkoľvek škody.

 

 1. Ďalšie podmienky:

Záujemcovia sa môžu informovať na tel. č.: 0905 937 649, resp. mailom na adrese: krupicka@slovanet.sk.

Zabezpečený veriteľ a tiež aj správca majú právo odmietnuť neprimerane nízku ponuku a zároveň majú zabezpečený veriteľ a tiež aj správca právo odmietnuť všetky predložené ponuky v tom-ktorom kole.

 

Košice, dňa 28. októbra 2020                                    Ing. Imrich Krupička, správca