(PO) X-BOUW, s.r.o., IČO 50995707

Mierová 1101/74, 06401 Stará Ľubovňa

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Dátum zverejnenia:
02.11.2020
Zverejnený v OV č.:
211/2020
Dlžník/Úpadca:
X-BOUW, s.r.o. IČO 50995707, , Mierová 1101/74, 06401 Stará Ľubovňa,
Správca:
Ing. Imrich Krupička , Mlynská 27, 04001 Košice,
Spisová značka súdu:
2K/16/2019
Spisová značka správcu:
2K/16/2019 S1178
Druh:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Text:

Súpis majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: UniCredit Leasing Slovakia, a.s., so sídlom Šancová 1/A, 814 99  Bratislava, IČO: 35 730 978 (ďalej iba ako „zabezpečený veriteľ“) bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 45/2020 zo dňa 05. marca 2020 pod podaním č. K020955.

Dňa 22. októbra 2020 zabezpečený veriteľ udelil správcovi záväzný pokyn na uzavretie kúpnej zmluvy s úspešným účastníkom druhého kola verejnej obchodnej súťaže vo veci speňaženia súpisovej zložky č. 1 majetku oddelenej podstaty:

Súpisová zložka majetku č. 1

Druh súpisovej zložky: Hnuteľná vec

Popis súpisovej zložky: motorové vozidlo Renaul Trafic Passenger Energy 1.6 dCi 95 LIH1 Cool Combi, číslo karosérie / VIN / VF1JL000259902016, rok výroby: 2017

Stav opotrebovanosti: Používané, pojazdné

Súpisová hodnota : 13.200,00 EUR

Názov a označenie zabezpečeného veriteľa: UniCredit Leasing Slovakia, a.s.,  Šancová 1/A, 814 99 Bratislava, IČO: 35 730 978

Opis zabezpečovacieho práva: Zmluva o zabezpečovacom prevode práva vlastníckeho práva zo dňa 30.01.2018

Poradie zabezpečovacieho práva: prvé

Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 296

 

Dňa 28. októbra 2020 bola uzavretá kúpna zmluva s úspešným účastníkom druhého kola verejnej obchodnej súťaže vo veci speňaženia súpisovej zložky č. 1 majetku oddelenej podstaty a motorové vozidlo správca odovzdal úspešnému účastníkovi.

Správca týmto vylučuje súpisovú zložku č. 1 zo súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: UniCredit Leasing Slovakia, a.s., so sídlom Šancová 1/A, 814 99  Bratislava, IČO: 35 730 978 z dôvodu jej speňaženia v súlade so záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa.

 

Ing. Imrich Krupička, správca                                                                     Košice, dňa 28. októbra 2020