Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/135/2020

(FO) Jerglová Soňa (10.10.1979)

Pezinská 5/5 , 90201 Vinosady

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Dátum zverejnenia:
04.11.2020
Zverejnený v OV č.:
213/2020
Dlžník:
Soňa Jerglová IČO 10.10.1979, , Pezinská 5/5, 902 01 Vinosady,
Správca:
JUDr. Alexandra Molnárová , Kominárska 2,4, 83104 Bratislava,
Spisová značka súdu:
27OdK/135/2020
Spisová značka správcu:
27OdK/135/2020 S1749
Druh:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Text:

JUDr. Alexandra Molnárová, správca dlžníka: Soňa Jerglová, nar. 10. 10. 1979, trv. byt. Pezinská 5/5, Vinosady, okr. Pezinok, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 27OdK/135/2020 týmto zverejňuje oznámenie o vylúčení nižšie uvedenej súpisovej položky majetku č. 2 zo súpisu majetku dlžníka

Číslo súpisovej položky majetku Typ súpisnej položky majetku Popis inej majetkovej hodnoty Súpisová hodnota majetku Spoluvlastnícky podiel dlžníka Verejný register
2 Iná majetková hodnota - Obchodný podiel 100% Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti Triduk, s.r.o., Karpatské námestie 10, 831 04 Bratislava, IČO: 43 964 516 7 000,00 € 1/1  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I

Dôvod vylúčenia majetku

Podľa ustanovení §167q ods.3 a  §167p ods. 2 ZKR: Ak sa inú majetkovú hodnotu – obchodný podiel podliehajúci konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať konkurzu. Ak o takýto majetok prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady. V zmysle uvedeného predmetná iná majetková hodnota - obchodný podiel prestáva podliehať konkurzu. 

JUDr. Alexandra Molnárová,správca.