(PO) Chemko, a. s. Strážske v likvidácii, IČO 31724582

Moskovská 13, 81108 Bratislava

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
05.11.2020
Zverejnený v OV č.:
214/2020
Dlžník/Úpadca:
Chemko, a. s. Strážske v konkurze IČO 31724582, , Moskovská 13, 81108 Bratislava,
Správca:
Mgr. Miloš Ágg , Lužná 6, 851 04 Bratislava,
Spisová značka súdu:
8K/57/2018
Spisová značka správcu:
8K/57/2018 S1233
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

Mgr. Miloš Ágg, správca so sídlom Lužná 6, 85104 Bratislava, správca úpadcu Chemko, a.s. Strážske v konkurze, týmto zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk na uzavretie zmluvy o odplatnom poskytnutí služby pre úpadcu- správa registratúry. Správca záujemcom poskytne informácie za účelom vyhotovenia cenových ponúk. Bližšie informácie poskytneme záujemcom na telefónnom čísle 0948 803 830 alebo e-mailom na aggmilos@gmail.com.