(PO) INTERMONT a.s., IČO 30840198

Kukučínova 20, 97401 Banská Bystrica

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
06.11.2020
Zverejnený v OV č.:
215/2020
Dlžník/Úpadca:
INTERMONT a.s. IČO 30840198, , Kukučínova 20 / 0, 97401 Banská Bystrica,
Správca:
, Dolná 6, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
2K/7/2018
Spisová značka správcu:
2K/7/2018 S1590
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE č. 2

Advisors k. s., so sídlom kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 570 675, značka správcu: S1590, správca konkurznej podstaty úpadcu INTERMONT a.s., so sídlom Kukučínova 20, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 840 198, sp. zn.: 2K/7/2018, v zmysle § 92 ods. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového konania č. 2 na speňaženie majetku tvoriaceho oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, a to: 

Hnuteľné veci

Por. č.

popis hnuteľnej veci

rok výroby

stav opotrebovanosti

VIN č.

Evidenčn č.

miesto kde sa vec nachádza

hodnota v €

4

Osobné auto VW Sharan

1998

používané

WVWZZZ7MZXV008126

BA 897 GT

Prevádzka spoločnosti - Železničiarska 13, Bratislava

3.000,00

Spolu súpisová hodnota

3.000,00,- €

 

Za najvyššiu ponúknutú sumu.

V prípade záujmu je možné zaslať fotografie predmetného automobilu. O fotografie môžete žiadať na e-mailovej adrese: office@advisorsks.sk

Podmienky verejného ponukového konania:

1. Predmetom verejného ponukového konania je predaj majetku dlžníka tvoreného vyššie uvedenou súpisovou zložkou.

2. Záujemca je povinný v lehote na predkladanie ponúk zložiť na bankový účet správcu č.:  IBAN: SK65 1111 0000 0000 0102 9083, VS: 2720180004 zálohu vo výške 100 Eur. V poznámke pre príjemcu uvedie: „záloha INTERMONT Sharan“. Ponuka musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk. V prípade, ak záloha nebude pripísaná na účte správcu najneskôr v posledný deň lehoty, na ponuku sa nebude prihliadať.

3. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Ponukové konanie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po ich faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku SR.

4. Záväzné ponuky záujemcov musia byť doručené na adresu kancelárie správcu:

            Advisors k.s.

            Dolná 6   

            974 01 Banská Bystrica

            Slovenská republika

 v zalepenej obálke opatrenej nápisom „NEOTVÁRAŤ - Konkurz 2K/7/2018 - záväzná ponuka VPK 2“

 

6. Ponuka musí obsahovať nasledovné údaje:

  • meno a priezvisko záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; obchodné meno záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba,
  • bydlisko záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; miesto podnikania záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba podnikateľ; sídlo záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba,
  • dátum narodenia a rodné číslo záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; IČO záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba,
  • špecifikácia majetku, o kúpu ktorého má záujemca záujem, (VW Sharan)
  • výšku ponúkanej kúpnej ceny spolu s dokladom o zaplatení zálohy vo výške 100 Eur,
  • číslo bankového účtu, na ktorý je správca povinný vrátiť zloženú zálohu na ponúknutú kúpnu cenu neúspešnému záujemcovi
  • súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely verejného ponukového konania,
  • podpis záujemcu.

6. Ponuka nesmie obsahovať podmienky, výhrady alebo akékoľvek iné ustanovenia, ktoré odporujú podmienkam verejného ponukového konania uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom vestníku SR.

7. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na ponuku, ktorá bola doručená do kancelárie správcu ako posledná. Na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada.

8. Správca predloží po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk zabezpečenému veriteľovi: Slovenská konsolidačná, a.s. písomné vyhodnotenie ponukového konania s odporúčaním víťazného záujemcu, pričom víťazného záujemcu určí Slovenská konsolidačná, a.s. písomným stanoviskom, ktoré bude doručené správcovi.

9. Víťazom VPK sa stane ten záujemca, ktorý splní všetky podmienky ponukového konania a bude určený písomným stanoviskom zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. za víťaza.

10. Víťaza ponukového konania správca konkurznej podstaty vyzve v lehote 10 dní odo dňa doručenia súhlasu zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. na uzatvorenie kúpnej zmluvy, pričom zložená záloha sa započíta na úhradu kúpnej ceny.

11. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo predmetné ponukové konanie zrušiť bez uvedenia dôvodu.

Bližšie informácie získajú záujemcovia telefonicky na telefónnom čísle +421 948 376 167, prípadne e-mailovým podaním na adrese office@advisorsks.sk.

Advisors k.s., správca