Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/16/2020

(FO) Pokuta Štefan (22.05.1988)

Lesná 3424, 05201 Spišská Nová Ves

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
06.11.2020
Zverejnený v OV č.:
215/2020
Dlžník:
Pokuta Štefan IČO 22.05.1988, , Lesná 3424 / 25, 05201 Spišská Nová Ves,
Správca:
JUDr. Tomáš Baulovič , Kupeckého 4, 04001 Košice,
Spisová značka súdu:
32OdK/16/2020
Spisová značka správcu:
32OdK/16/2020 S1935
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA

JUDr. Tomáš Baulovič, správca vo vyššie uvedenej veci týmto s poukazom na ustanovenie § 167p zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) vyhlasuje tretie kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.

Predmetom speňaženia sú súpisové zložky č. 2 až č. 4 všeobecnej podstaty, každá samostatne, a to:

Súpisová zložka č. 2

Popis súpisovej zložky: Hnuteľná vec – FORD MONDEO

Približný rok výroby: 1998

Stav opotrebovanosti: opotrebované

Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1

Súpisová hodnota: 300 EUR

Deň zapísania do súpisu: 23.09.2020

Dôvod zapísania do súpisu: §167h ods. 1 ZKR

Súpisová zložka č. 3

Popis súpisovej zložky: Hnuteľná vec – ŠKODA Octavia

Približný rok výroby: 1998

Stav opotrebovanosti: opotrebované

Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1

Súpisová hodnota: 300 EUR

Deň zapísania do súpisu: 23.09.2020

Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h ods. 1 ZKR

Súpisová zložka č. 4

Popis súpisovej zložky: Hnuteľná vec – Renault Megane

Približný rok výroby: 1997

Stav opotrebovanosti: opotrebované, nepojazdné

Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1

Súpisová hodnota: 1 EUR

Deň zapísania do súpisu: 23.09.2020

Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h ods. 1 ZKR

Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia vyhlásenia ponukového konania v obchodnom vestníku;

  • Ponúknutú kúpnu cenu je potrebné zložiť v rozsahu 100% na bankový účet správcu: IBAN: SK33 0900 0000 0051 5858 6673;
  • Podpísaná písomná ponuka záujemcu s výškou ponúkanej sumy musí byť doručená do sídla kancelárie správcu (Kupeckého 4, 040 01 Košice) v lehote podľa tohto oznámenia. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby;
  • Záujemcovia o ohliadku sú povinní vopred kontaktovať správcu e-mailom;
  • Správca poučuje prípadných záujemcov, že podľa § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o tento majetok prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Všetky náklady spojené so speňažením uhrádza kupujúci (najmä správne poplatky, notárske poplatky pre overenie podpisu predávajúceho ako aj pre overenie prípadných uznesení súdu a pod.). Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

JUDr. Tomáš Baulovič, správca

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA

JUDr. Tomáš Baulovič, správca vo vyššie uvedenej veci týmto s poukazom na ustanovenie § 167p zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) vyhlasuje tretie kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.

Predmetom speňaženia sú súpisové zložky č. 2 až č. 4 všeobecnej podstaty, každá samostatne, a to:

Súpisová zložka č. 2

Popis súpisovej zložky: Hnuteľná vec – FORD MONDEO

Približný rok výroby: 1998

Stav opotrebovanosti: opotrebované

Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1

Súpisová hodnota: 300 EUR

Deň zapísania do súpisu: 23.09.2020

Dôvod zapísania do súpisu: §167h ods. 1 ZKR

Súpisová zložka č. 3

Popis súpisovej zložky: Hnuteľná vec – ŠKODA Octavia

Približný rok výroby: 1998

Stav opotrebovanosti: opotrebované

Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1

Súpisová hodnota: 300 EUR

Deň zapísania do súpisu: 23.09.2020

Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h ods. 1 ZKR

Súpisová zložka č. 4

Popis súpisovej zložky: Hnuteľná vec – Renault Megane

Približný rok výroby: 1997

Stav opotrebovanosti: opotrebované, nepojazdné

Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1

Súpisová hodnota: 1 EUR

Deň zapísania do súpisu: 23.09.2020

Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h ods. 1 ZKR

Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia vyhlásenia ponukového konania v obchodnom vestníku;

  • Ponúknutú kúpnu cenu je potrebné zložiť v rozsahu 100% na bankový účet správcu: IBAN: SK33 0900 0000 0051 5858 6673;
  • Podpísaná písomná ponuka záujemcu s výškou ponúkanej sumy musí byť doručená do sídla kancelárie správcu (Kupeckého 4, 040 01 Košice) v lehote podľa tohto oznámenia. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby;
  • Záujemcovia o ohliadku sú povinní vopred kontaktovať správcu e-mailom;
  • Správca poučuje prípadných záujemcov, že podľa § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o tento majetok prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Všetky náklady spojené so speňažením uhrádza kupujúci (najmä správne poplatky, notárske poplatky pre overenie podpisu predávajúceho ako aj pre overenie prípadných uznesení súdu a pod.). Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

JUDr. Tomáš Baulovič, správca