Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/416/2018

(FO) Semeráková Danuša (26.05.1971)

Málinec 470 , 98526 Málinec

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
20.11.2020
Zverejnený v OV č.:
224/2020
Dlžník:
Semeráková Danuša IČO 26.05.1971, , Málinec 470 470, 98526 Málinec,
Správca:
, Pod Urpínom 5, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
4OdK/416/2018
Spisová značka správcu:
4OdK/416/2018 S1878
Druh:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
Text:

Oprava podania zverejneného v Obchodnom vestníku č. 219/2020 zo dňa 12.11.2020:

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Spoločnosť Recovery group, k.s. so sídlom kancelárie Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica správca dlžníka Danuša Semeráková, nar. 26.05.1971, trvale bytom Za lesami 470/9, 985 26 Málinec, týmto v súlade s ustanovením § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“) oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku z konkurznej podstaty, nakoľko konkurzná podstata bola speňažená a nie sú známe žiadne spory, ktorými môže byť rozvrh výťažku dotknutý.

Správca zároveň vyzýva veriteľov, ktorí prihlásili svoje pohľadávky do konkurzu, aby správcovi oznámili číslo bankového účtu v tvare IBAN a variabilný symbol, na ktorý správca poukáže finančné prostriedky z výťažku, a to písomne na adresu Recovery group, k.s., Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, alebo e-mailom na adresu: rg.spravca@gmail.com alebo do elektronickej schránky správcu.

V súlade s ustanovením § 167l ods. 1 ZKR veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.

Recovery group, k. s., správca