Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/494/2020

(FO) Dováľová Eva (12.05.1953)

Ulica Maloveská 2247/54 , 98401 Lučenec

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
20.11.2020
Zverejnený v OV č.:
224/2020
Dlžník:
Eva Dováľová IČO 12.05.1953, , Ulica maloveská 2247/54, 984 01 Lučenec,
Správca:
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková , Dolná 6/A, 974 01 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
5OdK/494/2020
Spisová značka správcu:
5OdK/494/2020 S1933
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková, so sídlom kancelárie: Dolná 6/A, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty dlžníka: Eva Dováľová, nar. 12.05.1953, trvale bytom Ulica maloveská 2247/54, 984 01 Lučenec, obchodné meno: Eva Dováľová-DOVAST, s miestom podnikania Maloveská 54, 984 01 Lučenec, IČO: 34 680 012, v zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený vo finančnom ústave UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka Banská Bystrica, číslo účtu IBAN: SK03 1111 0000 0015 5843 3002. Kaucia sa skladá vo výške dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a do správy pre prijímateľa sa uvedie sp. zn.: 5OdK/494/2020 – kaucia na popieranie. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré možno uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková, správca