Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/494/2020

(FO) Dováľová Eva (12.05.1953)

Ulica Maloveská 2247/54 , 98401 Lučenec

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
20.11.2020
Zverejnený v OV č.:
224/2020
Dlžník:
Eva Dováľová IČO 12.05.1953, , Ulica maloveská 2247/54, 984 01 Lučenec,
Správca:
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková , Dolná 6/A, 974 01 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
5OdK/494/2020
Spisová značka správcu:
5OdK/494/2020 S1933
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková, so sídlom kancelárie: Dolná 6/A, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty dlžníka: Eva Dováľová, nar. 12.05.1953, trvale bytom Ulica maloveská 2247/54, 984 01 Lučenec, obchodné meno: Eva Dováľová-DOVAST, s miestom podnikania Maloveská 54, 984 01 Lučenec, IČO: 34 680 012, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Dolná 6/A, 974 01 Banská Bystrica, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 do 11:30 hod. a od 12:00 do 15:30 hod.

Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo na tel. čísle: 0948 100 253, e-mailom: skp.turcakova@gmail.com

Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková, správca