Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/362/2020

(FO) Mikovíny Peter (14.03.1974)

Horná 1376, 97652 Čierny Balog

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
20.11.2020
Zverejnený v OV č.:
224/2020
Dlžník:
Mikovíny Peter IČO 14.03.1974, , Horná 1376/6, 97652 Čierny Balog,
Správca:
Mgr. Martina Klačanová , Nám. Štefana Moysesa 30/2, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
5OdK/362/2020
Spisová značka správcu:
5OdK/362/2020 S1925
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľa doručených po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok.

Veriteľ: PRIVATdebt s.r.o., so sídlom: Železničná 4/A, Hlohovec, Slovenská republika,  IČO: 45 322 571

Prihláška pohľadávky v celkovej výške 17.797,03Eur doručená dňa 16.11.2020

V súlade s ust. § 32 ods. 3 písm. b/ zákona č. 7/2005 Z. z. je možné predmetnú pohľadávku poprieť v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu v obchodnom vestníku

 

 V Banskej Bystrici, dňa 16.11.2020

Mgr. Martina Klačanová, správca dlžníka