Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/321/2017

(FO) Chamko Marian (25.11.1956)

Slovenského Nár. Povstania 184, 97697 Nemecká

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
24.11.2020
Zverejnený v OV č.:
226/2020
Dlžník:
Chamko Marian IČO 25.11.1956, , Slovenského Nár. Povstania 184 / 52, 97697 Nemecká,
Správca:
, Pod Urpínom 5, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
3OdK/321/2017
Spisová značka správcu:
3OdK/321/2017 S1878
Druh:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
Text:

Spoločnosť Recovery group, k.s. so sídlom kancelárie Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica správca dlžníka Marian Chamko, nar. 25.11.1956, trvale bytom SNP 184/52, 976 97 Nemecká, týmto v súlade s ustanovením § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“) oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku z konkurznej podstaty, nakoľko konkurzná podstata bola speňažená a nie sú známe žiadne spory, ktorými môže byť rozvrh výťažku dotknutý.

Správca zároveň vyzýva veriteľov, ktorí prihlásili svoje pohľadávky do konkurzu, aby správcovi oznámili číslo bankového účtu v tvare IBAN a variabilný symbol, na ktorý správca poukáže finančné prostriedky z výťažku, a to písomne na adresu Recovery group, k.s., Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, alebo e-mailom na adresu: rg.spravca@gmail.com alebo do elektronickej schránky správcu.

V súlade s ustanovením § 167l ods. 1 ZKR veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.

Recovery group, k. s., správca