Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/459/2019

(FO) Beňuš Róbert (12.10.1975)

Muškátová 794, 82101 Bratislava-Ružinov

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
24.11.2020
Zverejnený v OV č.:
226/2020
Dlžník:
Beňuš Róbert IČO 12.10.1975, , Muškátová 794/52, 82101 Bratislava-Ružinov,
Správca:
JUDr. Lucia Kolníková , Géňa 56, 93405 Levice,
Spisová značka súdu:
8OdK/459/2019
Spisová značka správcu:
8OdK/459/2019 S1959
Druh:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
Text:

Správca JUDr. Lucia Kolníková, so sídlom Géňa 56, 934 05 Levice, týmto v zmysle § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií oznamuje vo veci konkurzu dlžníka Róberta Beňuša, nar. 12.10.1975, Muškátová 794/52, Bratislava, sp. zn. 8OdK/459/2019 S1959 zámer zostaviť rozvrh výťažku.

 

JUDr. Lucia Kolníková, správca