Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-8K/68/2018

(PO) DOBRE MOBILY, s.r.o., IČO 47404116

Panónska cesta 17, 85104 Bratislava

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Dátum zverejnenia:
24.11.2020
Zverejnený v OV č.:
226/2020
Dlžník/Úpadca:
DOBRE MOBILY, s.r.o. IČO 47404116, , Panónska cesta 17 / 0, 85104 Bratislava,
Správca:
JUDr. Vojtech Agner , Cintorínska 22, 81108 Bratislava,
Spisová značka súdu:
8K/68/2018
Spisová značka správcu:
8K/68/2018 S1690
Druh:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Text:

Vylúčenie súpisových zložiek majetku zo súpisu majetku oddelenej podstaty

JUDr. Vojtech Agner správca úpadcu:  DOBRE MOBILY, s.r.o., so sídlom: Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava, IČO: 47404116, v súlade s  ust. § 81 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v spojení s ust. § 40 ods. 1 písm. f/ Vyhlášky č. 665/2005 Z.z., po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu smith§smith legal s.r.o., so sídlom: Panenská 24, 811 03 Bratislava, IČO: 36 360 341, zo dňa 10.11.2020, doručený správcovi dňa 19.11.2020 oznamuje, že vylučuje zo súpisu majetku oddelenej podstaty úpadcu peňažné pohľadávky zapísané pod súpisovými zložkami č.,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13, 14,15,16,18,19,20,21,22,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,44,45,46,47,50,51,52,54,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67, 68,69,70,71,72,73  :

č.súpis. položky

Podstata

Názov

Dlžník

Súpisová hodnota [EUR]

Celková suma, peňažná mena

Právny dôvod vzniku pohľadávky

Zabezpečenie

Právny dôvod vzniku ZP

 

 

Dátum vylúčenie zo súpisu

2

smith&smith legal s.r.o.

Pohľadávka z obchodného styku

AUTOCOMPANY s.r.o.

860,00

860,00

FV182208

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

 

19.11.2020

3

smith&smith legal s.r.o.

Pohľadávka z obchodného styku

Bachar Robert

75,00

75,00

FV182600

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

 

19.11.2020

4

smith&smith legal s.r.o.

Pohľadávka z obchodného styku

Benčič Roman

150,00

150,00

FV180730

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

 

19.11.2020

5

smith&smith legal s.r.o.

Pohľadávka z obchodného styku

Bibiana Juricekova

250,00

250,00

FV174769

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

 

19.11.2020

7

smith&smith legal s.r.o.

Pohľadávka z obchodného styku

Dáša Borbély

9,99

9,99

FV182574

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

 

19.11.2020

8

smith&smith legal s.r.o.

Pohľadávka z obchodného styku

Dominik Gabris

5,00

5,00

FV182546

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

 

19.11.2020

9

smith&smith legal s.r.o.

Pohľadávka z obchodného styku

Drahomira Pohlodkova

140,00

140,00

FV182217

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

 

19.11.2020

10

smith&smith legal s.r.o.

Pohľadávka z obchodného styku

Duntel com, s.r.o.

510,00

510,00

FV182303

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

 

19.11.2020

11

smith&smith legal s.r.o.

pohľadávka z obchodného styku

Ďurka SRO

3,47

3,47

FV182685

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

 

19.11.2020

12

smith&smith legal s.r.o.

pohľadávka z obchodného styku

Ďurka SRO

17,93

17,93

FV180586

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

 

19.11.2020

13

smith&smith legal s.r.o.

pohľadávka z obchodného styku

Electronic Bros.

91,20

91,20

FV182643

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

 

19.11.2020

14

smith&smith legal s.r.o.

pohľadávka z obchodného styku

ELESKO Trading a. s.

50,90

50,90

FV181862

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

 

19.11.2020

15

smith&smith legal s.r.o.

pohľadávka z obchodného styku

Ernest Krajcsovics

12,99

12,99

FV182240

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

 

19.11.2020

16

smith&smith legal s.r.o.

pohľadávka z obchodného styku

F-communication s.r.o.

169,50

169,50

FV170247

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

 

19.11.2020

18

smith&smith legal s.r.o.

pohľadávka z obchodného styku

Gabriel Varga

7,99

7,99

FV182289

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

 

19.11.2020

19

smith&smith legal s.r.o.

pohľadávka z obchodného styku

Gabriela Kúchová

50,00

50,00

FV180754

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

 

19.11.2020

20

smith&smith legal s.r.o.

pohľadávka z obchodného styku

Greno Rastislav

80,00

80,00

FV181494

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

 

19.11.2020

21

smith&smith legal s.r.o.

pohľadávka z obchodného styku

Hagara Jakub

1 000,00

1 000,00

FV180164

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

 

19.11.2020

22

smith&smith legal s.r.o.

pohľadávka z obchodného styku

Holub Ludovit

30,00

30,00

FV180224

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

 

19.11.2020

27

smith&smith legal s.r.o.

pohľadávka z obchodného styku

Jozef Buček

68,00

68,00

FV181857

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

 

19.11.2020

28

smith&smith legal s.r.o.

pohľadávka z obchodného styku

Jozef Donoval

25,00

25,00

FV181085

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

 

19.11.2020

29

smith&smith legal s.r.o.

pohľadávka z obchodného styku

JVH S.R.O.

1 540,00

1 540,00

FV180534

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

 

19.11.2020

30

smith&smith legal s.r.o.

pohľadávka z obchodného styku

Kalocaiova Elena

125,00

125,00

FV174745

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

 

19.11.2020

31

smith&smith legal s.r.o.

pohľadávka z obchodného styku

Katarína Parobeková

232,99

232,99

FV182545

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

 

19.11.2020

33

smith&smith legal s.r.o.

pohľadávka z obchodného styku

Lenka Balleková

7,99

7,99

FV182587

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

 

19.11.2020

34

smith&smith legal s.r.o.

pohľadávka z obchodného styku

Lenka Karimová

10,99

10,99

FV180753

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

 

19.11.2020

35

smith&smith legal s.r.o.

pohľadávka z obchodného styku

Lenka Lenártová

14,69

14,69

FV181733

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

 

19.11.2020

36

smith&smith legal s.r.o.

pohľadávka z obchodného styku

Lenka Vonšáková

2,00

2,00

FV182360

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

 

19.11.2020

37

smith&smith legal s.r.o.

pohľadávka z obchodného styku

Lucia G

19,99

19,99

FV182290

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

 

19.11.2020

38

smith&smith legal s.r.o.

pohľadávka z obchodného styku

Ľudovít Tolnay

12,99

12,99

FV182604

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

 

19.11.2020

39

smith&smith legal s.r.o.

pohľadávka z obchodného styku

Majer Michal

5,00

5,00

FV181766

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

 

19.11.2020

40

smith&smith legal s.r.o.

pohľadávka z obchodného styku

Marcel Horvath

15,00

15,00

FV181749

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

 

19.11.2020

41

smith&smith legal s.r.o.

pohľadávka z obchodného styku

Marek Maceják

61,00

61,00

FV181178

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

 

19.11.2020

44

smith&smith legal s.r.o.

pohľadávka z obchodného styku

Matif Mustafi

89,00

89,00

FV182330

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

 

19.11.2020

45

smith&smith legal s.r.o.

pohľadávka z obchodného styku

Michal Bartos

35,00

35,00

FV181554

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

 

19.11.2020

46

smith&smith legal s.r.o.

pohľadávka z obchodného styku

Michal Korbelič

259,99

259,99

FV182614

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

 

19.11.2020

47

smith&smith legal s.r.o.

pohľadávka z obchodného styku

Milan Hyhlík

19,99

19,99

FV181824

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

 

19.11.2020

50

smith&smith legal s.r.o.

pohľadávka z obchodného styku

N.G.S. Production, s.r.o.

517,00

517,00

FV163865

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

 

19.11.2020

51

smith&smith legal s.r.o.

pohľadávka z obchodného styku

p. Vaupotičová

599,99

599,99

FV181845

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

 

19.11.2020

52

smith&smith legal s.r.o.

pohľadávka z obchodného styku

Panikova Andrea

40,00

40,00

FV182142

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

 

19.11.2020

54

smith&smith legal s.r.o.

pohľadávka z obchodného styku

Paulína Pavlendová

259,99

259,99

FV182598

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

 

19.11.2020

56

smith&smith legal s.r.o.

pohľadávka z obchodného styku

Peter Orgonik

254,99

254,99

FV182488

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

 

19.11.2020

57

smith&smith legal s.r.o.

pohľadávka z obchodného styku

Peter Varga

35,00

35,00

FV181363

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

 

19.11.2020

58

smith&smith legal s.r.o.

pohľadávka z obchodného styku

Radoslav Rerko

60,00

60,00

FV182411

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

 

19.11.2020

60

smith&smith legal s.r.o.

pohľadávka z obchodného styku

Rigo Marian

160,00

160,00

FV182045

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

 

19.11.2020

61

smith&smith legal s.r.o.

pohľadávka z obchodného styku

Richard Leitman

27,00

27,00

FV182544

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

 

19.11.2020

62

smith&smith legal s.r.o.

pohľadávka z obchodného styku

Róbert Rochovský

9,99

9,99

FV182556

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

 

19.11.2020

63

smith&smith legal s.r.o.

pohľadávka z obchodného styku

Rudolf Maco

5,00

5,00

FV181891

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

 

19.11.2020

64

smith&smith legal s.r.o.

pohľadávka z obchodného styku

Silvia Mrenová

4,20

4,20

FV182129

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

 

19.11.2020

65

smith&smith legal s.r.o.

pohľadávka z obchodného styku

Štefan Hrabčák

7,99

7,99

FV182569

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

 

19.11.2020

66

smith&smith legal s.r.o.

pohľadávka z obchodného styku

Šveda Branislav

10,99

10,99

FV182530

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

 

19.11.2020

67

smith&smith legal s.r.o.

pohľadávka z obchodného styku

Tomas Simander

255,00

255,00

FV180192

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

 

19.11.2020

68

smith&smith legal s.r.o.

pohľadávka z obchodného styku

Tomáš Kolečáni

3,00

3,00

FV181523

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

 

19.11.2020

69

smith&smith legal s.r.o.

pohľadávka z obchodného styku

Tomisova Renata

30,00

30,00

FV182550

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

 

19.11.2020

70

smith&smith legal s.r.o.

pohľadávka z obchodného styku

U.V.PHONE LTD

25,00

25,00

FV180840

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

 

19.11.2020

71

smith&smith legal s.r.o.

pohľadávka z obchodného styku

Vladimír Havlík

244,10

244,10

FV173659

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

 

19.11.2020

72

smith&smith legal s.r.o.

pohľadávka z obchodného styku

Vlaďka Kurrayová

2,50

2,50

FV171548

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

 

19.11.2020

73

smith&smith legal s.r.o.

pohľadávka z obchodného styku

Zsolt Fasrkaš

5,36

5,36

FV182592

áno

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1611/17/80520 zo dňa 19.12.2017

 

19.11.2020

 

Dôvod vylúčenia zo súpisu: Súhlas na vylúčenie príslušného orgánu – zabezpečeného veriteľa smith§smith legal s.r.o.,. zo dňa 10.11.2020; v zmysle § 81 ods. 1 ZKR majetok sa správcovi nepodarilo vymôcť – speňažiť.

V zmysle ust. §81 ods. 4 ZKR ak sa na vylúčený majetok vzťahuje zabezpečovacie právo zabezpečujúce zistenú zabezpečenú pohľadávku, správca na požiadanie prevedie majetok na toho zabezpečeného veriteľa, ktorého zabezpečená pohľadávka je zabezpečená týmto zabezpečovacím právom; ak sa na majetok vzťahuje viac zabezpečovacích práv, rozhoduje ich poradie v poradí rozhodujúcom na ich uspokojenie. Ak zabezpečení veritelia nepožiadajú o prevod majetku, správca na požiadanie prevedie majetok na ktoréhokoľvek veriteľa prihlásenej pohľadávky; ak ich o prevod majetku požiada viac, správca prevedie majetok na toho veriteľa, ktorý ponúkne najlepšie podmienky.

Prevod majetku vylúčeného zo súpisu na veriteľa sa v zmysle ust. § 81 ods. 5 ZKR  nezapočítava do uspokojenia jeho pohľadávky. Majetok vylúčený zo súpisu, o ktorý do  60 dní od zverejnenia oznamu v obchodnom vestníku neprejaví záujem žiaden z veriteľov, prestáva podliehať konkurzu.

V Bratislave, dňa 19.11.2020

JUDr. Vojtech Agner, správca úpadcu