(PO) Prvá Rentabilná OZS, a.s., IČO 35832924

Páričková 18, 82101 Bratislava

Začiatok konkurzného konania
Dátum vydania:
16.11.2020
Dátum zverejnenia:
24.11.2020
Zverejnený v OV č.:
226/2020
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
27K/38/2020
ICS:
1120216090
Vydal:
JUDr. Lea Gubová
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník/Úpadca:
Prvá Rentabilná OZS, a.s. IČO 35832924, , Páričková 18, 82101 Bratislava, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Mgr. Peter Árendacký , Železničiarska 13, 81104 Bratisalva, Slovenská republika Prvá Rentabilná OZS, a.s. IČO 35832924, , Páričková 18, 82101 Bratislava, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci návrhu likvidátora dlžníka: Mgr. Peter Árendacký, so sídlom kancelárie Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, S 1535 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Prvá rentabilná OZS, a.s., so sídlom Páričková 18, 821 01 Bratislava, IČO: 35 832 924 takto
Rozhodnutie:
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Prvá rentabilná OZS, a.s., so sídlom Páričkova 18, 821 01 Bratislava, IČO: 35 832 924.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky: a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať, b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú, c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu, d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje. e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.
Oznam: