Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/453/2020

(FO) Billik Peter (15.07.1968)

Ružová dolina 612, 82109 Bratislava-Ružinov

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
25.11.2020
Zverejnený v OV č.:
227/2020
Dlžník:
Billik Peter IČO 15.07.1968, , Ružová dolina 612 / 16, 82109 Bratislava-Ružinov,
Správca:
JUDr. Lenka Ivanová , Zelená 2, 81101 Bratislava,
Spisová značka súdu:
27OdK/453/2020
Spisová značka správcu:
27OdK/453/2020 S1811
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

JUDr. Lenka Ivanová, správca, so sídlom kancelárie: Zelená 2, 811 01 Bratislava, zn. správcu S 1811 (ďalej aj ako „Správca“), bola uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 04.11.2020, zverejneným v OV č. 224/2020 dňa 20.11.2020 pod č. k. 27OdK/453/2020, ustanovená do funkcie správcu dlžníka: Peter Billik, nar. 15. 07. 1968, Ružová dolina 612/16, Bratislava (ďalej aj ako „Dlžník“). 

Správca týmto zverejňuje bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu spojenú s účinným popretím prihlásenej pohľadávky (§ 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)).

Bankový účet pre zloženie kaucie je vedený vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, číslo účtu (IBAN): SK8483300000002601790975, Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, Doplňujúce údaje (poznámka): Peter Billik, kaucia popretia pohľadávky 27OdK/453/2020.

Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

Výška kaucie: v zmysle ust. § 167l ods. 5 ZKR v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZKR, dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

V Bratislave dňa 23.11.2020

JUDr. Lenka Ivanová, správca