Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/453/2020

(FO) Billik Peter (15.07.1968)

Ružová dolina 612, 82109 Bratislava-Ružinov

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
25.11.2020
Zverejnený v OV č.:
227/2020
Dlžník:
Billik Peter IČO 15.07.1968, , Ružová dolina 612 / 16, 82109 Bratislava-Ružinov,
Správca:
JUDr. Lenka Ivanová , Zelená 2, 81101 Bratislava,
Spisová značka súdu:
27OdK/453/2020
Spisová značka správcu:
27OdK/453/2020 S1811
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

JUDr. Lenka Ivanová, správca, so sídlom kancelárie: Zelená 2, 811 01 Bratislava, zn. správcu S 1811 (ďalej aj ako „Správca“), bola uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 04.11.2020, zverejneným v OV č. 224/2020 dňa 20.11.2020 pod č. k. 27OdK/453/2020, ustanovená do funkcie správcu dlžníka: Peter Billik, nar. 15. 07. 1968, Ružová dolina 612/16, Bratislava (ďalej aj ako „Dlžník“). 

Správca týmto o z n a m u j e, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii Správcu na adrese: Zelená 2, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, a to počas pracovných dní, v úradných hodinách  od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod.. Žiadosti o zápis do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu je možné podať telefonicky na čísle +421 908 376 145, na e-mailovej adrese: ivanova.spravca@gmail.com, ako aj písomne na adrese kancelárie Správcu.

V Bratislave dňa 23.11.2020

JUDr. Lenka Ivanová, správca