Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/1087/2019

(FO) Botoš Ladislav (05.10.1963)

Fiľakovské Kováče 100 , 98601 Fiľakovo

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
25.11.2020
Zverejnený v OV č.:
227/2020
Dlžník:
Botoš Ladislav IČO 05.10.1963, , Fiľakovské Kováče 100, 98601 Fiľakovo,
Správca:
, Pod Urpínom 5, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
5OdK/1087/2019
Spisová značka správcu:
5OdK/1087/2019 S1878
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Spoločnosť Recovery group, k. s., správca konkurznej podstaty dlžníka Ladislav Botoš, nar. 05.10.1963, bytom Nitra nad Ipľom 109, 985 57 Nitra nad Ipľom, v zmysle § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do 45 dní od vyhlásenia konkurzu bola správcovi doručená prihláška a do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:

Veriteľ:

WM Consulting & Communication, s.r.o., Žilinská cesta 130, 921 01 Piešťany, IČO: 34 127 798

Prihlásená suma:

2 474,84 EUR

 

Recovery group, k. s.

za spoločnosť:

Mgr. Zuzana Gregorová, komplementár