Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/458/2020

(FO) Albrecht Rudolf (21.07.1956)

Bratislava-Rača , 83106 Bratislava-Rača

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
25.11.2020
Zverejnený v OV č.:
227/2020
Dlžník:
Albrecht Rudolf IČO 21.07.1956, , Mýtna 33, 83106 Bratislava-Rača,
Správca:
Ing. Bc. Róbert Havlát , Rudnayovo nám. 1, 81101 Bratislava,
Spisová značka súdu:
27OdK/458/2020
Spisová značka správcu:
27OdK/458/2020 S1243
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

 

Ing. Mgr. Róbert Havlát, so sídlom Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, konkurzný správca dlžníka Rudolf Albrecht, nar. 21.7.1956, Mýtna 33, Bratislava, oznamuje v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, že bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania pri popretí pohľadávky veriteľom je vedený v UnicreditBank Czech republik and Slovakia, a.s., číslo účtu/IBAN: SK97 1111 0000 0010 2510 3000.

 

Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok na trovy konania.


Ing. Mgr. Róbert Havlát, správca dlžníka