Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/458/2020

(FO) Albrecht Rudolf (21.07.1956)

Bratislava-Rača , 83106 Bratislava-Rača

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
25.11.2020
Zverejnený v OV č.:
227/2020
Dlžník:
Albrecht Rudolf IČO 21.07.1956, , Mýtna 33, 83106 Bratislava-Rača,
Správca:
Ing. Bc. Róbert Havlát , Rudnayovo nám. 1, 81101 Bratislava,
Spisová značka súdu:
27OdK/458/2020
Spisová značka správcu:
27OdK/458/2020 S1243
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

 

Ing. Mgr. Róbert Havlát, so sídlom kancelárie: Rudnayovo nám. č. 1, Bratislava 811 01, správca dlžníka Rudolf Albrecht, nar. 21.7.1956, Mýtna 33, Bratislava, oznamuje na základe zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov,  že účastníci konkurzného konania môžu nahliadať do spisu v kancelárii správcu na adrese: Rudnayovo nám. č. 1, Bratislava, v úradných hodinách od 8:00 hod. do 16:00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na e-mailovú adresu: rhavlat@havlat.sk, alebo na čísle telefónu: 00421/254 41 01 02.

 

Ing. Mgr. Róbert Havlát, správca dlžníka