Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/264/2020

(FO) Csóková Denisa (08.04.1978)

G. Bethlena 1119/20 , 94002 Nové Zámky

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
25.11.2020
Zverejnený v OV č.:
227/2020
Dlžník:
Csóková Denisa IČO 08.04.1978, , G. Bethlena 1119/20 20, 94002 Nové Zámky,
Správca:
JUDr. Milada Koukalová , Štúrova 74/138, 94935 Nitra,
Spisová značka súdu:
28OdK/264/2020
Spisová značka správcu:
28OdK/264/2020 S1834
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

JUDr. Milada Koukalová, adresa kancelárie Štúrova 74/138, 949 01 Nitra, zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1834, správca dlžníka: Denisa Csóková, nar. 08.04.1978, bytom G. Bethlena 1119/20, 940 02 Nové Zámky, v súlade s ust. § 32 odst. 7 písm. b) zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom že preddavok na trovy konania v súvislosti s popieraním pohľadávok zapísaných do zoznamu pohľadávok veriteľmi možno skladať na bankový účet vo VÚB banka, a.s., IBAN: SK28 0200 0000 0041 0135 9651, VS: 282642020, do poznámky prosím uviesť „konkurz Denisa Csokova“.  

V zmysle § 32 ods. 19 zák. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.

V Nitre, dňa 20.11.2020

JUDr. Milada Koukalová, správca