Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/264/2020

(FO) Csóková Denisa (08.04.1978)

G. Bethlena 1119/20 , 94002 Nové Zámky

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
25.11.2020
Zverejnený v OV č.:
227/2020
Dlžník:
Csóková Denisa IČO 08.04.1978, , G. Bethlena 1119/20 20, 94002 Nové Zámky,
Správca:
JUDr. Milada Koukalová , Štúrova 74/138, 94935 Nitra,
Spisová značka súdu:
28OdK/264/2020
Spisová značka správcu:
28OdK/264/2020 S1834
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

JUDr. Milada Koukalová, adresa kancelárie Štúrova 74/138, 949 01 Nitra, zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1834, ako správca dlžníka: Denisa Csóková, nar. 08.04.1978, bytom G. Bethlena 1119/20, 940 02 Nové Zámky, oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia, majú právo dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku, nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Štúrova 74/138, 949 01 Nitra, v pracovných dňoch v čase od 09:00 hod. - 12:00 hod. a od 13:00 hod. - 16:00. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, alebo na tel. čísle: 0901919180, emailom: miladakoukalova@agnerpartners.sk

V Nitre, dňa 20.11.2020

JUDr. Milada Koukalová, správca