Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/135/2020

(FO) Jerglová Soňa (10.10.1979)

Pezinská 5/5 , 90201 Vinosady

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
25.11.2020
Zverejnený v OV č.:
227/2020
Dlžník:
Soňa Jerglová IČO 10.10.1979, , Pezinská 5/5, 902 01 Vinosady,
Správca:
JUDr. Alexandra Molnárová , Kominárska 2,4, 83104 Bratislava,
Spisová značka súdu:
27OdK/135/2020
Spisová značka správcu:
27OdK/135/2020 S1749
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Oznámenie o ukončení konkurzu

JUDr. Alexandra Molnárová, správca dlžníka: Soňa Jerglová, nar. 10. 10. 1979, trv. byt. Pezinská 5/5, Vinosady, okr. Pezinok, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 27OdK/135/2020 týmto oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a preto správca dlžníka v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“) týmto oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Soňa Jerglová, nar. 10. 10. 1979, trv. byt. Pezinská 5/5, Vinosady, okr. Pezinok sa končí.

Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR konkurz zrušuje.

V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov, rovnako  zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1§ 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. V zmysle uvedeného ustanovenia ZKR správca dlžníka zároveň oznamuje, že počas konkurzu nedisponoval nijakým majetkom ani dokumentáciou patriacou dlžníkovi.

JUDr. Alexandra Molnárová, správca.