Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/265/2020

(FO) Karas Anton (15.05.1996)

Svätoplukovo 275, 95116 Svätoplukovo

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Dátum zverejnenia:
25.11.2020
Zverejnený v OV č.:
227/2020
Dlžník:
Karas Anton IČO 15.05.1996, , Svätoplukovo 275, 95116 Svätoplukovo,
Správca:
, Pribinova 73/1, 95501 Topoľčany,
Spisová značka súdu:
28OdK/265/2020
Spisová značka správcu:
28OdK/265/2020 S1893
Druh:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Text:

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka (úpadcu)Anton Karas, nar.: 15.05.1996, trvale bytom: Svätoplukovo 275, 951 16 Svätoplukovooznamujeme, že Okresný súd Nitra, uznesením spis. zn. 28OdK/265/2020zo dňa 13.11.2020 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 224/2020 K083798zo dňa 20.11.2020vyhlásil  na majetok úpadcukonkurza za správcu úpadcu bola ustanovená spoločnosť Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893.

According to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015, as the trustee of bankrupt  Anton Karasborn 15.05.1996, res. Svätoplukovo 275, 951 16 Svätoplukovoour duty is to inform you, that with the resolution of the District Court Okresný súd Nitra, No. 28OdK/265/2020dated on the 13.11.2020and promulgated in the Commercial bulletin No. 224/2020 K083798from 20.11.2020proclaimed bankruptcy of the bankruptand simultaneously appointed company Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., S1893 as the legal guardian of the bankrupt.

Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).

The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 Act. No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (hereinafter referred to as the „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).

The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA.)

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).

The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditors the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015.

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.  

správca/trustee