Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/265/2020

(FO) Karas Anton (15.05.1996)

Svätoplukovo 275, 95116 Svätoplukovo

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
25.11.2020
Zverejnený v OV č.:
227/2020
Dlžník:
Karas Anton IČO 15.05.1996, , Svätoplukovo 275, 95116 Svätoplukovo,
Správca:
, Pribinova 73/1, 95501 Topoľčany,
Spisová značka súdu:
28OdK/265/2020
Spisová značka správcu:
28OdK/265/2020 S1893
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1, Topoľčany 95501, správca úpadcu Anton Karas, nar.: 15.05.1996, trvale bytom: Svätoplukovo 275, 951 16 Svätoplukovo, týmto v zmysle ust. § 167l v spojení s ust. § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky.

Predmetné číslo účtu/IBAN je: SK19 1100 0000 0029 4605 7293, účet je vedený v Tatra banka, a.s.

V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:

  1. bolo podané na predpísanom tlačive a
  2. na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu

V zmysle ust. § 32 ods. 19 ZKR je výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca