Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/265/2020

(FO) Karas Anton (15.05.1996)

Svätoplukovo 275, 95116 Svätoplukovo

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
25.11.2020
Zverejnený v OV č.:
227/2020
Dlžník:
Karas Anton IČO 15.05.1996, , Svätoplukovo 275, 95116 Svätoplukovo,
Správca:
, Pribinova 73/1, 95501 Topoľčany,
Spisová značka súdu:
28OdK/265/2020
Spisová značka správcu:
28OdK/265/2020 S1893
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1, Topoľčany 95501, správca dlžníka (úpadcu): Anton Karas, nar.: 15.05.1996, trvale bytom: Svätoplukovo 275, 951 16 Svätoplukovooznamuje na základe zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov,  že účastníci konkurzného konania môžu nahliadať do spisu v kancelárii správcu na adrese: Pribinova 1, Topoľčany 95501, v úradných hodinách Po-Pia:08:00 - 11:30  a 12:30 - 15:00. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na mailovú adresu: nr@bric.sk, alebo telefonicky: +421 908 433 443.

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca