Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/487/2020

(FO) Béky František (30.08.1978)

Braväcovo 39, 97664 Braväcovo

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
26.11.2020
Zverejnený v OV č.:
228/2020
Dlžník:
Béky František IČO 30.08.1978, , Braväcovo 39, 97664 Braväcovo,
Správca:
, Pod Urpínom 5, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
5OdK/487/2020
Spisová značka správcu:
5OdK/487/2020 S1878
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Spoločnosť Recovery group, k. s., zn. správcu S 1878, so sídlom kancelárie Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 51 321 190, správca dlžníka František Béky, nar. 30.08.1978, trvale bytom Braväcovo 39, 976 64 Beňuš, konanie vedené Okresným súdom Banská Bystrica pod sp. zn. 5OdK/487/2020 v zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený vo Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky, č. účtu: IBAN: SK43 8330 0000 0026 0140 1482. Kaucia sa skladá vo výške 350,00 EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a do správy pre prijímateľa sa uvedie sp. zn.: 5OdK/487/2020 kaucia na popieranie. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré možno uplatniť ako pohľadávku proti podstate.