Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/487/2020

(FO) Béky František (30.08.1978)

Braväcovo 39, 97664 Braväcovo

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
26.11.2020
Zverejnený v OV č.:
228/2020
Dlžník:
Béky František IČO 30.08.1978, , Braväcovo 39, 97664 Braväcovo,
Správca:
, Pod Urpínom 5, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
5OdK/487/2020
Spisová značka správcu:
5OdK/487/2020 S1878
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Spoločnosť Recovery group, k. s., zn. správcu S 1878, so sídlom kancelárie Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 51 321 190, správca dlžníka František Béky, nar. 30.08.1978, trvale bytom Braväcovo 39, 976 64 Beňuš, konanie vedené Okresným súdom Banská Bysrica pod sp. zn. 5OdK/487/2020 oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 hod.. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo na tel. čísle: +421 915 229 829 alebo e-mailom: rg.spravca@gmail.com