Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/498/2020

(FO) Berkyová Adriana (20.07.1971)

Rúbanisko III 2904, 98403 Lučenec

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
26.11.2020
Zverejnený v OV č.:
228/2020
Dlžník:
Berkyová Adriana IČO 20.07.1971, , Rúbanisko 26/2904, 98403 Lučenec,
Správca:
Mgr. Martina Klačanová , Nám. Štefana Moysesa 30/2, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
4OdK/498/2020
Spisová značka správcu:
4OdK/498/2020 S1925
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Mgr. Martina Klačanová, adresa kancelárie: Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01, Banská Bystrica, zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1925, správca dlžníka: Adriana Berkyová, nar. 20.07.1971, trvale bytom Rúbanisko 26/2904, 984 03 Lučenec, Slovenská republika, v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom, že preddavok na trovy konania v súvislosti s popieraním pohľadávok zapísaných do zoznamu pohľadávok veriteľmi možno skladať na bankový účet vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK09 0900 0000 0051 5610 6330, VS: 44982020, do poznámky prosím uviesť „konkurz Adriana Berkyová“.

V zmysle § 32 ods. 19 zák. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.

V Banskej Bystrici, 23.11.2020

Mgr. Martina Klačanová, správca