Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/493/2020

(FO) Ruszóová Angela (25.05.1971)

F. Kráľa 1111/7 , 05001 Revúca

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
26.11.2020
Zverejnený v OV č.:
228/2020
Dlžník:
Ruszóová Angela IČO 25.05.1971, , Mesto Revúca 13, 05001 Revúca,
Správca:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka , LL.M , Františka Švantnera 4, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
5OdK/493/2020
Spisová značka správcu:
5OdK/493/2020 S1541
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

 

VEC:  Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca konkurznej podstaty dlžníka: Angela Ruszóová, nar. 25. 05. 1971, trvale bytom mesto Revúca, 050 01 Revúca, na korešpondenčnej adrese Lubeník 206, 049 18 Lubeník, týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica počas pracovných dní v úradných hodinách od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese alebo prostredníctvom e-mailu na: info@eubankrupt.sk.

 

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M

správca