Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/493/2020

(FO) Ruszóová Angela (25.05.1971)

F. Kráľa 1111/7 , 05001 Revúca

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
26.11.2020
Zverejnený v OV č.:
228/2020
Dlžník:
Ruszóová Angela IČO 25.05.1971, , Mesto Revúca 13, 05001 Revúca,
Správca:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka , LL.M , Františka Švantnera 4, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
5OdK/493/2020
Spisová značka správcu:
5OdK/493/2020 S1541
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

 

VEC:  Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca konkurznej podstaty dlžníka: Angela Ruszóová, nar. 25. 05. 1971, trvale bytom mesto Revúca, 050 01 Revúca, na korešpondenčnej adrese Lubeník 206, 049 18 Lubeník, týmto v zmysle ust. § 167l ods. 5 a  § 32 ods. 7 a ods. 19 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý môže veriteľ zložiť preddavok za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.

Výška preddavku na trovy konania sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

Pri kaucii je potrebné uviesť číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilný symbol. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.

Číslo bankového účtu:

SK83 7500 0000 0040 1984 9272 (účet vedený v ČSOB banke)

Výška kaucie:

podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR

Variabilný symbol:

Číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Správa pre prijímateľa:

5OdK/493/2020 a označenie veriteľa, ktorý pohľadávku popiera i označenie veriteľa popieranej pohľadávky

 

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M

správca