Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/491/2020

(FO) Bočáková Mária (27.09.1954)

Veľká Hradná 17 , 91324 Veľká Hradná

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
26.11.2020
Zverejnený v OV č.:
228/2020
Dlžník:
Bočáková Mária IČO 27.09.1954, , Veľká Hradná 17 17, 91324 Veľká Hradná,
Správca:
JUDr. Peter Frajt , M.R.Štefánika 141/13, 01701 Považská Bystrica,
Spisová značka súdu:
40OdK/491/2020
Spisová značka správcu:
40OdK/491/2020 S1070
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn.: 40OdK/491/2020 zo dňa 12.11.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Mária Bočáková, nar. 27.9.1954, trvale bytom 913 24  Veľká Hradná 17. Do funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Peter Frajt, so sídlom kancelárie: M. R. Štefánika 141/13, Považská Bystrica. V súlade s ustanovením § 85 ods. 2/ zákona 7/2005 Z.z. týmto správca oznamuje, že do správcovského spisu dlžníka Mária Bočáková, nar. 27.9.1954, trvale bytom 913 24  Veľká Hradná 17,  sp. zn.: 40OdK/491/2020 S1070, je možné nahliadnuť v kancelárii správcu, na Ulici M. R. Štefánika 141/13, Považská Bystrica, v pracovných dňoch v čase od 9,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 16,00 hod. Termín nahliadnutia je vhodné dohodnúť vopred telefonicky na tel. č. správcu 0905907072. Správca zároveň  oznamuje, že preddavok na trovy konania vyžadovaný na účinné popieranie pohľadávok veriteľmi podľa § 32 odsek 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii možno skladať v prospech bankového účtu správcu vedeného vo VÚB a.s., číslo účtu: SK10 0200 0000 0001 5874 7542.

JUDr. Peter Frajt, správca