Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/411/2020

(FO) Solivajsová Alexandra (29.08.1976)

Československej armády 758, 97401 Banská Bystrica

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
27.11.2020
Zverejnený v OV č.:
229/2020
Dlžník:
Solivajsová Alexandra IČO 29.08.1976, , Československej armády 758 / 13, 97401 Banská Bystrica,
Správca:
, Pod Urpínom 5, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
4OdK/411/2020
Spisová značka správcu:
4OdK/411/2020 S1878
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Spoločnosť Recovery group, k. s., zn. správcu S 1878, so sídlom kancelárie Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 51 321 190, správca dlžníka Alexandra Solivajsová, nar. 29.08.1976, trvale bytom ČSA 758/13, 974 01 Banská Bystrica, konanie vedené Okresným súdom Banská Bystrica pod č. kon. 4OdK/411/2020, týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj "ZKR") oznamuje, že ku dňu 18.11.2020 nebol zistený majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty a ktorý by mohol byť v rámci konkurzu speňažovaný.

Správca týmto vyzýva veriteľov k postupu uvedenému v ust. § 166i ods. 2 ZKR, t. j. vykonaniu úkonov smerujúcich k určeniu rozsahu a hodnoty majetku dlžníka, a to v lehote 14 dní odo dňa zverejnenie tohto oznámenia. V opačnom prípade bude konkurz vyhlásený na majetok dlžníka ukončený v zmysle ust. § 167v ods.1 ZKR.

Recovery group, k. s.

za spoločnosť

Mgr. Zuzana Gregorová, komplementár