Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/264/2020

(FO) Jankulár Adrián (05.04.1984)

Veľké Kosihy 39, 94621 Veľké Kosihy

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
30.11.2020
Zverejnený v OV č.:
230/2020
Dlžník:
Adrián Jankulár IČO 05.04.1984, , Veľké Kosihy 39, 946 21 Veľké Kosihy,
Správca:
JUDr. Andrea Pállová , Podzámska 2959/18A, 94901 Nitra,
Spisová značka súdu:
30OdK/264/2020
Spisová značka správcu:
30OdK/264/2020 S1412
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu

 

JUDr. Andrea Pállová, správca dlžníka: Adrián Jankulár, nar. 05.04.1984, bytom: 946 21 Veľké Kosihy č. 39 v súlade s ust. §  32 ods. 7 písm. b) ZoKR, týmto zverejňuje bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popierania pohľadávok prihláseným veriteľom. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie správcom podľa rozhodnutia príslušného orgánu.

 

Číslo účtu IBAN: SK58 1100 0000 0029 2789 7609, vedený v Tatra banke, a.s.

 

Výška kaucie: v súlade s ust. §-u 32 ods. 19 ZoKR dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 € a najviac 10 000 €.

Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

 

Poučenie:

Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u správcu na predpísanom tlačive čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva, pričom ten kto pohľadávku popiera musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pri popretí výšky musí uviesť sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť rozsah popretia, inak je popretie neúčinné.

 

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:

  1. bolo podané na predpísanom tlačive a
  2. na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.

 

V Nitre dňa  25.11.2020

JUDr. Andrea Pállová, správca