Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/264/2020

(FO) Jankulár Adrián (05.04.1984)

Veľké Kosihy 39, 94621 Veľké Kosihy

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
30.11.2020
Zverejnený v OV č.:
230/2020
Dlžník:
Adrián Jankulár IČO 05.04.1984, , Veľké Kosihy 39, 946 21 Veľké Kosihy,
Správca:
JUDr. Andrea Pállová , Podzámska 2959/18A, 94901 Nitra,
Spisová značka súdu:
30OdK/264/2020
Spisová značka správcu:
30OdK/264/2020 S1412
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Oznam správcu veriteľom o podmienkach nahliadania do správcovského spisu

 

JUDr. Andrea Pállová, správca dlžníka: Adrián Jankulár, nar. 05.04.1984, bytom: 946 21 Veľké Kosihy č. 39, týmto v zmysle ust. §-u 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. a §-u 8 ods. 1 zákona č. 8/2005 Z.z. oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na ul. Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra, a to v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod.

 

Termín nahliadnutia do spisu je vhodné vopred nahlásiť písomne, alebo elektronickou poštou:                             e-mail: spravca@spravca.info, alebo telefonicky na mobil. čísle: 0948/400 970.

 

V Nitre dňa 25.11.2020

JUDr. Andrea Pállová, správca