Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/497/2020

(FO) Adamovičová Magdaléna (21.10.1949)

Ulica Do Doliny 31, 96611 Trnavá Hora

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
30.11.2020
Zverejnený v OV č.:
230/2020
Dlžník:
Adamovičová Magdaléna IČO 21.10.1949, , Ulica Do Doliny 31 / 20, 96611 Trnavá Hora,
Správca:
, Stráž 223, 96001 Zvolen,
Spisová značka súdu:
5OdK/497/2020
Spisová značka správcu:
5OdK/497/2020 S1934
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:

Recovery Solutions, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1934 (ďalej len ,,Správca’’) správca dlžníka Magdaléna Adamovičová, nar. 21.10.1949, trvale bytom Ulica Do Doliny - Jalná 31/20, 966 11 Trnavá Hora (ďalej len „Dlžník“), v zmysle §167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a ods. 21 ZKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č. SK4409000000005155121053, BIC: GIBASKBX, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.

Recovery Solutions, k.s., správca