Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/497/2020

(FO) Adamovičová Magdaléna (21.10.1949)

Ulica Do Doliny 31, 96611 Trnavá Hora

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
30.11.2020
Zverejnený v OV č.:
230/2020
Dlžník:
Adamovičová Magdaléna IČO 21.10.1949, , Ulica Do Doliny 31 / 20, 96611 Trnavá Hora,
Správca:
, Stráž 223, 96001 Zvolen,
Spisová značka súdu:
5OdK/497/2020
Spisová značka správcu:
5OdK/497/2020 S1934
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Recovery Solutions, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1934 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka: Magdaléna Adamovičová, nar. 21.10.1949, trvale bytom Ulica Do Doliny - Jalná 31/20, 966 11 Trnavá Hora (ďalej len „Dlžník“), oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Stráž 223, 960 01 Zvolen v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00

Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421455240200 alebo na e-mail: office@rsolutions.sk

Recovery Solutions, k.s., správca