Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/455/2020

(FO) Kuníková Andrea (24.05.1987)

Švabinského 1063, 85101 Bratislava-Petržalka

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
02.12.2020
Zverejnený v OV č.:
232/2020
Dlžník:
Kuníková Andrea IČO 24.05.1987, , Švabinského 1063 / 3, 85101 Bratislava-Petržalka,
Správca:
, Miletičova 5B, 82108 Bratislava,
Spisová značka súdu:
27OdK/455/2020
Spisová značka správcu:
27OdK/455/2020 - S 1673
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. so sídlom Miletičova 5B, 821 08 Bratislava, IČO : 47 166 142, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel  Sr, vložka číslo 1280/B, zapísaná v zozname správcov vedenom MS SR, značka správcu S1673, správca dlžníka Andrea Kuníková, narodená 24. 5. 1987, trvale bytom: Švabinského 1063/3, Bratislava, v právnej veci oddlženia konkurzom, vedenej na Okresnom súde Bratislava I, sp. zn. 27OdK/455/2020, týmto oznamuje veriteľom účet správcu v banke za účelom popretia pohľadávky veriteľom.

Preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky podľa § 32 ods. 7 ZKR možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky na účet zriadený v ČSOB, a. s., číslo účtu v IBAN tvare: SK2675000000004019197585, pričom pre každé popretie pohľadávky, uplatnenej samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok a to vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR.

Popretie pohľadávky veriteľov je účinné, len ak bolo podané na predpísanom tlačive a na uvedený  účet bol zložený preddavok na trovy konania s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Do poznámky pre prijímateľa popierajúci veriteľ uvedie označenie veriteľa, ktorý zložil preddavok na trovy konania a označenie veriteľa, ktorého pohľadávku popiera vrátane špecifického symbolu:  274552020.

 

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca dlžníka

JUDr. František Gutek, zástupca kancelárie a komplementár