Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/455/2020

(FO) Kuníková Andrea (24.05.1987)

Švabinského 1063, 85101 Bratislava-Petržalka

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
02.12.2020
Zverejnený v OV č.:
232/2020
Dlžník:
Kuníková Andrea IČO 24.05.1987, , Švabinského 1063 / 3, 85101 Bratislava-Petržalka,
Správca:
, Miletičova 5B, 82108 Bratislava,
Spisová značka súdu:
27OdK/455/2020
Spisová značka správcu:
27OdK/455/2020 - S 1673
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., sídlo kancelárie: Miletičova 5B, 821 08 Bratislava, IČO: 47 166 142, správca v konkurze dlžníka: Andrea Kuníková, narodená 24. 5. 1987, trvale bytom: Švabinského 1063/3, Bratislava, týmto v zmysle  ustanovenia § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších zmien a doplnkov, v spojení s ustanovením § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že do správcovského spisu č. 27OdK/455/2020-S1673 majú právo účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia  nahliadnuť počas konkurzu v pracovných dňoch, v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod., v kancelárii správcu, na adrese Miletičova 5B, 821 08 Bratislava.

Nahliadnutie do spisu je potrebné vopred dohodnúť so správcom písomnou korešpondenciou na uvedenej adrese sídla kancelárie správcu alebo e-mailom na: frantisek.gutek@skar.eu.sk, alebo telefonicky na tel. čísle: 0917 500 897.

Právo nahliadať do spisu majú osoby, vykonávajúce dohľad podľa zákona č. 8/2005 Z. z., konkurzný súd, účastníci konkurzného konania, ich zástupcovia, ktorí sa preukážu platnou písomnou plnou mocou, orgány činné v trestnom konaní a iné subjekty, ak to ustanovuje osobitný predpis.

 

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca dlžníka

JUDr. František Gutek, zástupca kancelárie a komplementár