Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/53/2019

(FO) Petríková Anna (24.11.1949)

(t.č. Kolož - Záhrada, 94501 Komárno) , 94501 Komárno

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
Dátum zverejnenia:
02.12.2020
Zverejnený v OV č.:
232/2020
Dlžník:
Petríková Anna IČO 24.11.1949, , (t.č. Kolož - Záhrada, 94501 Komárno) 0, 94501 Komárno,
Správca:
JUDr. Vlasta Suchanová , Podzámska 32, 94001 Nové Zámky,
Spisová značka súdu:
28OdK/53/2019
Spisová značka správcu:
28OdK/53/2019 S12
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
Text:

Uznesením Okresného súdu v Nitre č.k.  28OdK/53/2019 zo dňa  15.5.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka a bola som ustanovená za správcu dlžníkovi, a to Anna PETRÍKOVÁ, nar. 24.11.1949, bytom 945 01 Komárno, t.č. Kolož – Záhrada. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 96/2019 zo dňa 21.5.2019.

Správcom bol vyhotovený súpis všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 200/2019 zo dňa 16.10.2019, ktorý bol následne doplnený  o novú súpisovú zložku majetku, oznámenie zverejnené v OV č. 200/2019 zo dňa 16.10.2019.

Správca v súlade s § 167n ZKR vyhlásil jednotlivé kolá ponukového konania vo vzťahu k hnuteľnému majetku dlžníka, a to osobné motorové vozidlo Peugeot 306, špz: KN176EO, ktoré boli zverejnené v OV č. 203/2019 zo dňa 21.10.2019 – 1. kolo ponukového konania, OV č. 219/2019 zo dňa 13.11.2019 – 2. kolo ponukového konania, OV č. 18/2020 zo dňa 28.1.2020 – 3. kolo ponukového konania.

V dôsledku neúspešnosti jednotlivých kôl ponukových konaní vo vzťahu k vyššie označenému hnuteľnému majetku bolo správcom v OV č. 30/2020 zo dňa  13.2.2020 zverejnené oznámenie o vylúčení hnuteľného majetku dlžníka, a to osobné motorové vozidlo Peugeot 306, špz: KN176EO, nakoľko sa ho nepodarilo speňažiť ani v 3. kole ponukového konania.

Správca s poukazom na súpis všeobecnej podstaty zverejnený v OV č. 200/2019 zo dňa 16.10.2019 vo vzťahu k nehnuteľnému majetku dlžníka,  vyhlásil zverejnením v OV č. 200/2019 zo dňa 16.10.2019 1. kolo ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku úpadcu s tým, že lehota na podávanie ponúk skončila dňa 26.10.2019 resp. 28.10.2019, pričom správca v danej lehote na predkladanie ponúk obdržal jednu ponuku o zakúpení  majetku, ktorý tvorí konkurznú podstatu úpadcu, a ktorý bol predmetom ponukového konania.

Správca dňa 29.10.2019 uskutočnil otváranie obálok v zmysle bodu 4. podmienok I. kola ponukového konania s tým, že v zmysle podmienok verejného ponukového konania zverejneného v Obchodnom vestníku č. 200/2019 zo dňa 16.10.2019 je úspešným účastníkom ten účastník, ktorý ponúkne najvyššiu ponuku. V prípade rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu.

Správca dňa 31.10.2019 vyhodnotil 1. kolo ponukového konania na predaj hnuteľného majetku, v zmysle ktorého bol ako úspešný záujemca vyhodnotený záujemca EMEAN s.r.o., Jurkovičova 31, 949 11 Nitra, IČO: 45 908 702 s výškou ponúknutej kúpnej ceny za súbory majetku pod por. č. 1 - 10 v sume 314 eur, ktorý súčasne splnil všetky podmienky verejného ponukového konania. Správcom bola vyhotovená Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku – súbory č. 1 – 10, ktorá bola predložená príslušnému Okresnému úradu, odbor katastrálny, avšak v dôsledku nesprávneho označenia parciel registra parciel v súbore č. 10, prišlo k späťvzatiu návrhu na vklad vlastníckeho práva v rozsahu súboru č. 10, ako aj vráteniu zloženej zálohy na kúpnu cenu vo výške 179,66 eur.

V dôsledku pisárskej chyby v označení parciel v registri parciel v rozsahu súboru č. 10 – pol. č. 22 – 44 prišlo k správcom k oprave súpisu všeobecnej podstaty, ktoré oznámenie bolo zverejnené v OV č. 48/2020 zo dňa 10.3.2020  s tým, že následne bolo správcom zverejnené 1. kolo ponukového konania vo vzťahu k súboru č. 10 všeobecnej podstaty, ktoré oznámenie bolo zverejnené v OV č. 51/2020 zo dňa 13.3.2020 s tým, že lehota na podávanie ponúk skončila dňa 23.3.2020, pričom správca v danej lehote na predkladanie ponúk obdržal jednu ponuku o zakúpení  majetku, ktorý tvorí konkurznú podstatu úpadcu, a ktorý bol predmetom ponukového konania.

Správca dňa 24.3.2020 uskutočnil otváranie obálok v zmysle bodu 4. podmienok 1. kola ponukového konania s tým, že v zmysle podmienok verejného ponukového konania zverejneného v Obchodnom vestníku č. 51/2020 zo dňa 13.3.2020 je úspešným účastníkom ten účastník, ktorý ponúkne najvyššiu ponuku. V prípade rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu.

Správca dňa 24.3.2020 vyhodnotil 1. kolo ponukového konania  na predaj hnuteľného majetku, a to súboru č. 10 všeobecnej podstaty, v zmysle ktorého bol ako úspešný záujemca vyhodnotený záujemca EMEAN s.r.o., Jurkovičova 31, 949 11 Nitra, IČO: 45 908 702 s výškou ponúknutej kúpnej ceny za súbor majetku pod por. č. 10 v sume 181 eur, ktorý súčasne splnil všetky podmienky verejného ponukového konania. Správcom bola vyhotovená Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku – súbor č. 10, ktorá bola predložená príslušnému Okresnému úradu, odbor katastrálny

S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti, t.j. že prišlo k speňaženiu konkurznej podstaty v rozsahu nehnuteľného majetku v celkovej výške 315,34 eur.

B: Rozvrhová časť

Celkovo príjmy  konkurzného konania:                                              315,34 € /všeobecná časť/

Celkovo náklady konkurzu podľa § 167t ZKR:                                 656,17 €

Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov po odrátaní odmeny správcu a súdneho poplatku:  0  €   

 

 

P.č.

Veriteľ:

Prihlásená

Suma €:

Priznaná

Suma €:

Popretá

Suma €:

Suma

k rozvrhu €:

1.

Home Credit Slovakia a.s., Teplická 7434/147, Piešťany

3031,93

3031,93

0

0

2.

Home Credit Slovakia a.s., Teplická 7434/147, Piešťany

3595,79

3595,79

0

0

3.

Home Credit Slovakia a.s., Teplická 7434/147, Piešťany

1460,34

1460,34

0

0

4.

Tatra banka a.s., Hodžovo nám. 3, Bratislava

351,52

351,52

0

0

5.

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahr. Banky Karadžičova 2, Bratislava

1974,82

1974,82

0

0

6.

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahr. Banky Karadžičova 2, Bratislava

246,20

246,20

0

0

7.

POHOTOVOSŤ s.r.o., Pribinova 25, Bratislava

527,41

527,41

0

0

8.

POHOTOVOSŤ s.r.o., Pribinova 25, Bratislava

5893,57

5893,57

0

0

9.

EOS KSI Slovensko s.r.o., Pajštúnska 5, Bratislava

1594,85

1594,85

0

0

 

Podľa § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu po splenní konečného rozvrhu výťažku oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje a podľa § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu.

Správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Anna PETRÍKOVÁ, nar. 24.11.1949, bytom 945 01 Komárno, t.č. Kolož – Záhrada, sa končí, po splnení rozvrhu výťažku s tým, že oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje a podľa § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu.

JUDr. Vlasta Suchanová, správca