Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/487/2020

(FO) Debnárová Viera (20.01.1987)

Horská 1296/15 , 95806 Partizánske

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Dátum zverejnenia:
02.12.2020
Zverejnený v OV č.:
232/2020
Dlžník:
Debnárová Viera IČO 20.01.1987, , Horská 1296/15, 95806 Partizánske,
Správca:
Ing. Darina Vozárová , Obrancov mieru 346/4, 01841 Dubnica nad Váhom,
Spisová značka súdu:
40OdK/487/2020
Spisová značka správcu:
40OdK/487/2020 S1960
Druh:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Text:

Invitation to lodge a claim.

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca dlžníka Viera Debnárová, nar. 20.01.1987, trvale bytom Horská 1296/15, 958 06 Partizánske (ďalej len ako „dlžník“), Vám oznamujem, že na majetok úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp.zn. 40OdK/487/2020 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 224/2020 zo dňa 20.11.2020 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovená Ing. Darina Vozárová, Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica nad Váhom.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of a bankrupt Viera Debnárová, born on 20.01.1987,  residence 958 06 Partizánske is our responsibility to inform you that the district Court in Trenčín No. 40OdK/487/2020 published in the Commercial bulletin No. 224/2020 on 20th of November 2020 information that the bankruptcy on assets of bankrupt was declared and simultaneously Ing. Darina Vozárová, Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica nad Váhom, was appointed as the trustee in the bankruptcy.

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000, a ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov úpadcu.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, and whose place or seat is not obvious from bussiness documentation of the debtor.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ako „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovenská republika, k číslu konania 40OdK/487/2020 a v jednom rovnopise správcovi na adresu Ing. Darina Vozárová, Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika. Každá prihláška sa musí podať jednotlivo.

According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bancruptcy and Restructuralization act (hereinafter only „the BRA“)the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with declaration of the bancruptcy procedure in one original to the Okresný súd Trenčín (District court Trenčín), Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovak republic, to the No. 40OdK/487/2020 and in one original to the bancruptcy trustee to the address Ing. Darina Vozárová, Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovak republic. Each claim must be lodged separetely.

Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate sa v konkurze uplatňuje prihláškou. (§ 28 ods. 1 ZKR)

The claim, which is not the claim against bankruptcy estate shall be applied by an application (§ 28 sec.1BRA)

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté, môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bude oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§28ods.3ZKR).

If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and exercise other rights related to the registered claim. The right to proportional satisfaction of the creditor is herewith not affected, creditor can be satisfied only from the proceeds put into the schedule from the general estate, whose intention will publishe in the Commercial bulletin after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into list of the claims publishes the trustee in the Commercial bulletin with stating the creditor and the registered sum. (§ 28 sec. 3 BRA)

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia, inak zanikne. (§ 28 ods. 4 ZKR). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate. ( § 28 ods. 8 ZKR).

If it is a secured claim, also the security right must be duly and on time applied in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse. (§28 sec. 4 BRA). If such creditor does not apply his secured claim in the basic registration period, his security right is in the bankruptcy disregarded, but he has the right against the affected property to handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property. (§ 28 sec. 8 BRA).

Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, veriteľ v prihláške uvedie podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je pohľadávka zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.

Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain condictions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the condiction on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied. The claim has to lodged in currency names as EUR.Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the lodgement of claim.

Veriteľ posiela kópie prípadných podkladov a uvádza povahu svojej pohľadávky, dátum jej vzniku a jej výšku, ako aj to, či si v spojitosti so svojou pohľadávkou nárokuje prednostné právo, krytie vecným právom alebo vyhradenie vlastníckeho práva, a na aký majetok sa táto jeho záruka vzťahuje.

Creditor send copies of possible details and lead character of their claim, date of its creation and its elevation, as well as this, if in connection with of his claim requistion right of priority, cover of just in re or reserve the possessive law, and on what property is his guarantee refer.

Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.

In case a non financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements: Otherwise it will not be taken into consideration. The basic elements of the application are: a) name, surname and residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total sum of the claim, f) signature. (§ 29 sec. 1 BRA)

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, ktoré nebudú podpísané a datované, ohodnotené znaleckým posudkom (v prípade nepeňažnej pohľadávky) sa neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávne vyplnenej prihlášky.

Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed, dated or an expert opinion (in case of non financial claim) will not be regard. Not attached to the lodgement of claim will not be considered as claim in elapses. The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or the correct the incorrect of incoplete lodgement of claim.

Správca bez zbytočného dokladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojim stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. (§ 30 ods. 1 ZKR)

The trustee submits without any delay after the expiration of the basic application period to the court together with his statement the list of filings, by which he considers that they shall not be taken into consideration as applications, whereby the court determines by a resolution without any delay, if these filings shall be taken into consideration as applications. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons. (§ 30 sec. 1 BRA)

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)

The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is obliged to determine a representative with residence or seat in the Slovak Republic for service and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the Commercial bulletin. (§ 29 sec. 2 BRA).

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške. (§ 30 ods. 2 ZKR)

The fillings, by which the claim was applied and which is applied in the bankruptcy by an application, cannot be corrected or amended. The creditor is responsible for the legitimacy of his registration. (§ 30 sec. 2 BRA).

 

V Dubnici nad Váhom, dňa 24.11.2020

In Dubnica nad Váhom, on 24th of November 2020

Ing. Darina Vozárová, správca