Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/487/2020

(FO) Debnárová Viera (20.01.1987)

Horská 1296/15 , 95806 Partizánske

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
02.12.2020
Zverejnený v OV č.:
232/2020
Dlžník:
Debnárová Viera IČO 20.01.1987, , Horská 1296/15, 95806 Partizánske,
Správca:
Ing. Darina Vozárová , Obrancov mieru 346/4, 01841 Dubnica nad Váhom,
Spisová značka súdu:
40OdK/487/2020
Spisová značka správcu:
40OdK/487/2020 S1960
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 40OdK/487/2020-14 zo dňa 12.11.2020, ktoré bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 224/2020 zo dňa 20.11.2020 (účinky vyhlásenia – 21.11.2020), značka záznamu: K083828, bol na majetok dlžníka Viera  Debnárová, nar. 20.01.1987, trvale bytom Horská 1296/15, 958 06 Partizánske (ďalej len „úpadca“) vyhlásený konkurz a bola som ustanovená do funkcie správcu.

Ing. Darina Vozárová, správca Úpadcu, týmto oznamujem účastníkom konkurzného konania číslo bankového účtu – SK35 0900 0000 0051 6682 7078 , vedený v SLSP a.s., na ktorý v zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 a ods.11 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) možno skladať kauciu s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

V zmysle § 32 ods. 3 ZKR pohľadávku možno poprieť

 a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,

b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o oneskorené prihlásenie pohľadávky.

 V zmysle § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné ak

a) bolo podané na predpísanom tlačive a

 b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

V zmysle § 32 ods. 19 ZKR výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

Dubnica nad Váhom, 24.11.2020

Ing. Darina Vozárová, správca