Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/487/2020

(FO) Debnárová Viera (20.01.1987)

Horská 1296/15 , 95806 Partizánske

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
02.12.2020
Zverejnený v OV č.:
232/2020
Dlžník:
Debnárová Viera IČO 20.01.1987, , Horská 1296/15, 95806 Partizánske,
Správca:
Ing. Darina Vozárová , Obrancov mieru 346/4, 01841 Dubnica nad Váhom,
Spisová značka súdu:
40OdK/487/2020
Spisová značka správcu:
40OdK/487/2020 S1960
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 40OdK/487/2020-14 zo dňa 12.11.2020, ktoré bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 224/2020 zo dňa 20.11.2020 (účinky vyhlásenia – 21.11.2020), značka záznamu: K083828, bol na majetok dlžníka Viera  Debnárová, nar. 20.01.1987, trvale bytom Horská 1296/15, 958 06 Partizánske (ďalej len „úpadca“) vyhlásený konkurz a bola som ustanovená do funkcie správcu.

Ing. Darina Vozárová, so sídlom Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica nad Váhom, ako správca úpadcu Viera  Debnárová, nar. 20.01.1987, trvale bytom 958 06 Partizánske týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica nad Váhom, a to počas pracovných dní v čase od 8.30 hod. do 12.30 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.

Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu prosím vopred podať písomne na vyššie uvedenú adresu správcu, mailom na adresu: darina.vozar@gmail.com alebo telefonicky na čísle 0907 707 673.

Dubnica nad Váhom, 24.11.2020

Ing. Darina Vozárová, správca