Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-4K/8/2020

(FO) Neštický Andrej (06.10.1970)

Ulica Topoľová 4364, 91708 Trnava

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Dátum zverejnenia:
03.12.2020
Zverejnený v OV č.:
233/2020
Dlžník/Úpadca:
Andrej Neštický IČO 06.10.1970, , Bedřicha Smetanu 2792/18, 917 08 Trnava,
Správca:
JUDr. Barbora Hudeková , Lazaretská 23, 81109 Bratislava,
Spisová značka súdu:
4K/8/2020
Spisová značka správcu:
4K/8/2020 S1465
Druh:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Text:

JUDr. Barbora Hudeková, správca úpadcu: Andrej Neštický, nar. 6. 10. 1970, trvale bytom Bedřicha Smetanu 2792/18, 917 08 Trnava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 4K/8/2020, týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov (ďalej v texte len "ZKR"), ktorá sa bude konať dňa 11.01.2020 (pondelok) o 14:00 hod. na adrese: Lazaretská 23, 811 09 Bratislava.

Program schôdze je nasledovný:

1. Otvorenie schôdze,

2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania,

3. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ods. 1 ZKR,

4. Záver.

Veritelia fyzické osoby pri prezentácii predložia doklad totožnosti. Veritelia právnické osoby predložia aktuálny výpis z obchodného registra spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

JUDr. Barbora Hudeková, správca.