Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-8K/68/2018

(PO) DOBRE MOBILY, s.r.o., IČO 47404116

Panónska cesta 17, 85104 Bratislava

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Dátum zverejnenia:
03.12.2020
Zverejnený v OV č.:
233/2020
Dlžník/Úpadca:
DOBRE MOBILY, s.r.o. IČO 47404116, , Panónska cesta 17 / 0, 85104 Bratislava,
Správca:
JUDr. Vojtech Agner , Cintorínska 22, 81108 Bratislava,
Spisová značka súdu:
8K/68/2018
Spisová značka správcu:
8K/68/2018 S1690
Druh:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Text:

Vylúčenie súpisových zložiek majetku zo súpisu majetku všeobecnej

JUDr. Vojtech Agner správca úpadcu:  DOBRE MOBILY, s.r.o., so sídlom: Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava, IČO: 47404116, v súlade s  ust. § 81 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v spojení s ust. § 40 ods. 1 písm. f/ Vyhlášky č. 665/2005 Z.z., po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu - veriteľského výboru, zo dňa 26.11.2020, doručený správcovi dňa 27.11.2020 oznamuje, že vylučuje zo súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu domény, zapísané pod súpisovými zložkami č. 2,3,4:

Podstata Názov Súpisová hodnota [EUR] Zabezpečenie
Všeobecná podstata Doména cicompany.sk 50 Nie
Všeobecná podstata Doména: dobremobily.sk 50 Nie
Všeobecná podstata Doména: servis-mobilov.sk 50 Nie

Dôvod vylúčenia zo súpisu: Súhlas na vylúčenie príslušného orgánu – veriteľského výboru zo dňa 26.11.2020; v zmysle § 81 ods. 1 ZKR majetok nie je možné speňažiť.

V zmysle ust. §81 ods. 3 ZKR majetok vylúčený zo súpisu správca na požiadanie prevedie na ktoréhokoľvek veriteľa prihlásenej pohľadávky. Ak o prevod majetku požiada viac veriteľov, správca prevedie majetok na toho veriteľa, ktorý ponúkne najlepšie podmienky.

Prevod majetku vylúčeného zo súpisu na veriteľa sa v zmysle ust. § 81 ods. 5 ZKR  nezapočítava do uspokojenia jeho pohľadávky. Majetok vylúčený zo súpisu, o ktorý do  60 dní od zverejnenia oznamu v obchodnom vestníku neprejaví záujem žiaden z veriteľov, prestáva podliehať konkurzu.

V Bratislave, dňa 30.11.2020

JUDr. Vojtech Agner, správca úpadcu