Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/479/2020

(FO) Jančoková Dajana (23.06.1978)

M. Čulena 20/1 , 97251 Handlová

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
03.12.2020
Zverejnený v OV č.:
233/2020
Dlžník:
Dajana Jančoková IČO 23.06.1978, , Marka Čulena 1620/20, 972 51 Handlová,
Správca:
, Grösslingová 56, 81109 Bratislava,
Spisová značka súdu:
38OdK/479/2020
Spisová značka správcu:
38OdK/479/2020 S 1433
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Dajana Jančoková, rod. Cicková Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Marka Čulena 1620/20, 972 51 Handlová IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 23.06.1978 Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, sídlo kancelárie: J. Zemana 101, 911 01 Trenčín.

 

Sp. zn. správcu: 38OdK/479/2020 S 1433

k sp. zn.: 38OdK/479/2020

 

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu

 

Správca dlžníka oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v sídle kancelárie správcu na adrese J. Zemana 101, 911 01 Trenčín v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.00 hod. do 14.00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu spolu s návrhom termínu nahliadnutia možno podať poštou na adresu kancelárie alebo prostredníctvom e-mailu na adresu: office@crossdefault.sk, prípadne si termín nahliadnutia možno dohodnúť telefonicky na tel. č.: 02/33889333, mobil: 0948/090737.

 

V Bratislave, dňa 30.11.2020

 

Crossdefault Management Group, k. s.

Mgr. Tomáš Baštic, komplementár

správca