Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/479/2020

(FO) Jančoková Dajana (23.06.1978)

M. Čulena 20/1 , 97251 Handlová

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
03.12.2020
Zverejnený v OV č.:
233/2020
Dlžník:
Dajana Jančoková IČO 23.06.1978, , Marka Čulena 1620/20, 972 51 Handlová,
Správca:
, Grösslingová 56, 81109 Bratislava,
Spisová značka súdu:
38OdK/479/2020
Spisová značka správcu:
38OdK/479/2020 S 1433
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Dajana Jančoková, rod. Cicková Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Marka Čulena 1620/20, 972 51 Handlová IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 23.06.1978 Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, sídlo kancelárie: J. Zemana 101, 911 01 Trenčín.

 

Sp. zn. správcu: 38OdK/479/2020 S 1433

k sp. zn.: 38OdK/479/2020

 

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

 

V súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov správca oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350 €, je vedený vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK57 8330 0000 0029 0157 4326. Ako variabilný symbol sa uvádza číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

 

V Bratislave, dňa 30.11.2020

 

Crossdefault Management Group, k. s.

Mgr. Tomáš Baštic, komplementár

správca