Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-27K/25/2020

(FO) Bauman Róbert (12.04.1974)

Ružová dolina 16008, Bratislava-Ružinov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Dátum zverejnenia:
03.12.2020
Zverejnený v OV č.:
233/2020
Dlžník/Úpadca:
Bauman Róbert IČO 12.04.1974, , Ružová dolina 16008 / 25, 821 09 Bratislava-Ružinov,
Správca:
JUDr. Marek Glemba , Odborárske nám. 3, vchod Májkova 3, 81107 Bratislava,
Spisová značka súdu:
27K/25/2020
Spisová značka správcu:
27K/25/2020 S1666
Druh:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Text:

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Text:

JUDr. Marek Glemba, správca úpadcu Róbert Bauman, nar. 12.04.1974, bytom Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, oznamuje, že v súlade s § 34 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 07.01.2021 o 11.00 hod. v sídle správcu.

Program schôdze bude nasledovný: 1. Otvorenie 2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania 3. Voľba zástupcu veriteľov (osobitný režim §107a ZKR) 4. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ZKR (osobitný režim §107a ZKR) 5. Rôzne 6. Záver

Pri prezentácii je potrebné, aby veriteľ predložil doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnou mocou alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.

V Bratislave dňa 30.11.2020

                                                                                                  JUDr. Marek Glemba, správca