Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-8K/68/2018

(PO) DOBRE MOBILY, s.r.o., IČO 47404116

Panónska cesta 17, 85104 Bratislava

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
04.12.2020
Zverejnený v OV č.:
234/2020
Dlžník/Úpadca:
DOBRE MOBILY, s.r.o. IČO 47404116, , Panónska cesta 17 / 0, 85104 Bratislava,
Správca:
JUDr. Vojtech Agner , Cintorínska 22, 81108 Bratislava,
Spisová značka súdu:
8K/68/2018
Spisová značka správcu:
8K/68/2018 S1690
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Správca: JUDr. Vojtech Agner, so sídlom kancelárie: Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, ako  správca úpadcu: DOBRE MOBILY, s.r.o., so sídlom: Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava, IČO: 47404116, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné v pracovných dňoch nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, v čase od 09:00 hod. - do 12:00 hod. a od 13:00 hod. - do 16:00. Termín na nahliadanie do spisu je možné si dohodnúť na tel. čísle: 0901919180 alebo emailom: office@agbr.sk

V Bratislave, dňa 01.12.2020

JUDr. Vojtech Agner

správca konkurznej podstaty