(PO) Roľnícke družstvo Krásny Brod, IČO 36444286

Krásny Brod , 06703 Krásny Brod

Zrušenie konkurzu
Dátum zverejnenia:
07.12.2020
Zverejnený v OV č.:
235/2020
Krajský súd v Košiciach
4K/10/2004, Roľnícke družstvo Krásny Brod, IČO: 36444286, Krásny Brod , 06703 Krásny Brod, Slovenská republika
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

 

                

                                                                                                                                             ECLI:SK:KSKE:2020:7004898129.3

                                                                                                                                       Sp. zn.: 4K/10/2004 -

                                                                                                                                       IČS: 7004898129

                                                                      U Z N E S E N I E

 

           Krajský  súd  v  Košiciach v konkurznej veci  úpadcu: Roľnícke družstvo Krásny Brod, Krásny Brod,  IČO : 36 444 286, takto

                                                                             r o z h o d o l  :

 

           Z r u š u j e  konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Roľnícke družstvo Krásny Brod, Krásny Brod,  IČO : 36 444 286.

 

           Z b a v u j e     JUDr. Irenu Sopkovú, advokátku, Hlavná 25, Košice, funkcie správcu konkurznej podstaty.

 

P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 30 dní odo dňa jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku na Krajský súd v Košiciach.  V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania podľa § 127 Civilného sporového poriadku uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

 

V Košiciach dňa 30. novembra 2020

 

                                                                                                          JUDr. Drahomíra Brixiová

                                                                                                                predsedníčka senátu

 

Za správnosť vyhotovenia: Renáta Sobotková