Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/485/2020

(FO) Kajaba Anton (04.11.1969)

Partizánske , 95801 Partizánske

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
07.12.2020
Zverejnený v OV č.:
235/2020
Dlžník:
Anton Kajaba IČO 04.11.1969, , Bernolákova 859/5, 958 01 Partizánske ,
Správca:
JUDr. Karol Porubčin , Centrum 27/32, 01701 Považská Bystrica,
Spisová značka súdu:
38OdK/485/2020
Spisová značka správcu:
38OdK/485/2020-S297
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Oznámenie čísla bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu

 

JUDr. Karol Porubčin, správca so sídlom kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu v súvislosti s popieraním pohľadávok veriteľmi v oddlžení konkurzom, vyhláseným na majetok dlžníka: Anton Kajaba, nar. 04.11.1969, trvale bytom Partizánske.

Účet je vedený v ČSOB, a. s.: SK05 7500 0000 0040 2592 9084.

 

JUDr. Karol Porubčin, správca